Gemeenteblad van Hengelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloGemeenteblad 2016, 184123VerordeningenWijziging Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2016 (EXTRACT intrekking per 01-01-2017)

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal;

overwegende dat:

  • het huidige samenwerkingsverband GBT (gemeente Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser en Oldenzaal), bij de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken vorm is gegeven op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

  • de gemeente Twenterand als nieuwe deelnemer per 1 januari 2017 toetreedt;

  • de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeenteraden daartoe de vereiste toestemmingen hebben verkregen;

  • het voornemen bestaat om met ingang van 1 januari 2017 de samenwerking operationeel te hebben en de taken daadwerkelijk gezamenlijk te gaan uitvoeren;

  • gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstukken I en XII;

besluiten:

de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente te wijzigen, zodanig dat de regeling als volgt komt te luiden:

 

Hoofdstuk 14 Slotbepalingen

Artikel 36 Bekendmaking, inwerkingtreding en inzending regeling

Het college van de gemeente Hengelo maakt de regeling tijdig in alle deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

De regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op die waarop de colleges van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand hun besluit tot het aangaan dan wel tot wijzigen van de regeling hebben bekend gemaakt doch niet eerder dan 1 januari 2017.

Deze regeling dient ter vervanging van de bestaande gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.**

Na de inwerkingtreding van deze regeling berusten de op grond van de voorgaande gemeenschappelijke regeling opgenomen besluiten op deze regeling.

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente wordt belast met de inzending van deze regeling aan gedeputeerde staten.

** De regeling met ingangsdatum 1 januari 2016

 

Artikel 37 Duur van de regeling

De gewijzigde regeling wordt aangegaan voor onbepaalde duur.

 

Artikel 38 Citeertitel en deelnemende gemeenten

Deze regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente”.

De deelnemende gemeenten aan deze gewijzigde regeling zijn met ingang van 1 januari 2017: Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand.