Vaststellen van de Watervisie Amsterdam 2040 (2016, nr. 281/874)

 

Nummer 281/874

Agendapunt 27

Datum besluit B&W 7 juni 2016

Onderwerp

Vaststellen van de Watervisie Amsterdam 2040

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 7 juni 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 874);

Gelet op:

 artikel 160, eerste lid, onder b van de Gemeentewet;

 artikel 2,1 van de Wet ruimtelijke ordening,

Mede gezien de aangenomen amendementen van de raadsleden:

 de heer Glaubitz (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1129);

 de heer Boutkan en de heer Glaubitz (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1130),

Besluit:

 • 1.

  kennis te nemen van het overzicht van alle zienswijzen op de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (bijlage 2 van de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040);

 • 2.

  in te stemmen met de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016), inclusief de wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (december 2015);

 • 3.

  in te stemmen met de Watervisie Amsterdam 2040, inclusief de wijzigingsvoorstellen uit de Nota van beantwoording en wijzigingen Watervisie Amsterdam 2040 (mei 2016) ten opzichte van de concept-Watervisie Amsterdam 2040 (december 2015).

  Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

  in zijn vergadering op 14 september 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe

Naar boven