Besluit aanwijzing gebieden cameratoezicht december 2016

De burgemeester van Utrecht besluit overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2014 tot plaatsing van vaste camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde. Het besluit en de aangewezen gebieden staan in de bijlage bij de publicatie.

 

 

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na deze bekendmaking. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

1. uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

2. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

3. de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

4. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem of haar wordt ingediend.

 

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LZ Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Naar boven