Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 183024Overige besluiten van algemene strekkingBesluit gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op de toestemming van de gemeenteraad van Asten d.d. 8 november 2016;

Besluit:

het treffen van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren waarbij een openbaar lichaam als bedoeld in artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen wordt ingesteld.

De gemeenschappelijke regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 1 december 2016.

Burgemeester en wethouders van Asten,

de secretaris, de burgemeester,

mr. W.M.A. Verberkt  mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester

Tegen het besluit tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.