Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

gelezen het voorstel van 13 december 2016, kenmerk 16ADV00585;

gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen;

besluit vast te stellen de

Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Kampen

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de evenementen:

  • -

   Kerst in oud Kampen (KIOK);

  • -

   Sail Kampen;

  • -

   Stripspektakel.

 • 2.

  Deze evenementen moeten binnen de volgende kaders passen:

  • -

   het gaat om niet-commerciële evenementen;

  • -

   het evenement moet een economische impact hebben;

  • -

   het evenement moet een toeristische aantrekkingskracht hebben (van buiten naar binnen);

  • -

   het evenement moet passen bij de positionering van Kampen;

  • -

   het evenement moet een (boven)regionale aantrekkingskracht hebben.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan: Stichting Ventura, Stichting Sail Kampen en Evenementenplatform Kampen (EPK).

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt per jaar maximaal:

Stichting Ventura

€ 33.000

Stichting Sail Kampen

€ 29.200

EPK

€ 53.000

Artikel 5 Wijze van verdeling

Het EPK verdeelt haar subsidie onder de evenementen Kerst in Oud Kampen en Sail Kampen en (nieuwe) initiatieven.

Artikel 6 Overgangsregeling

Op subsidies die zijn verleend op grond van de Subsidieregeling, vastgesteld op 29 maart 2016 blijft de Subsidieregeling van toepassing voor nog te nemen subsidiebesluiten. Dit betreft in ieder geval te nemen besluiten tot subsidievaststelling en het eventueel besluiten op bezwaarschriften ten aanzien van subsidies.

Artikel 7 Inwerkingtreding en intrekking

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017. De Subsidieregeling toeristische evenementen gemeente Kampen vastgesteld op 29 maart 2016 wordt ingetrokken.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 december 2016,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

J.F. Goedegebure, secretaris drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester

Naar boven