Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 182567Beschikkingen | afhandelingOntwerp omgevingsvergunning Achtermijterbaan 1 te Heusden

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht medewerking te verlenen aan:

Achtermijterbaan 1 te Heusden

het veranderen van inrichting

Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 23 december 2016 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het KCC ter inzage. Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5720 AG Asten. Tevens kunnen gedurende bovengenoemde termijn mondeling zienswijzen kenbaar gemaakt worden. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het KCC via telefoonnummer (0493) 671 212.

Wij maken u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.