Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 182328BeleidsregelsGemeente Brummen - Vaststelling verdeling subsidie Sociale leefomgeving (per beleidsterrein) voor het jaar 2017

 

Kenmerk: BW16.0943

 

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen;

 

hebben besloten om de verdeling van de subsidieplafonds voor het jaar 2017 voor de beleidsterreinen, zoals genoemd in bijlage 1, vast te stellen.

De verdeling subsidieplafonds 2017 maakt deel uit van "Nadere regels subsidieverstrekking Sociale leefomgeving 2016 gemeente Brummen", vastgesteld op 1 december 2015.

 

 

Aldus besloten tijdens de B&W-vergadering van 20 december 2016,

de gemeentesecretaris, M. Klos

de burgemeester, A.J. van Hedel

 

 

Bijlage 1 Verdeling subsidieplafonds 2017

 

De gemeenteraad heeft op 3 november 2016 de subsidieplafonds voor het jaar 2017 vastgesteld (RB16.0061). Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (2016)’ bepalen burgemeester en wethouders de wijze van verdeling van de betrokken subsidie. Het subsidieplafond is het maximale bedrag dat aan subsidie voor één van de benoemde beleidsterreinen beschikbaar is. In het onderstaande overzicht zijn de beschikbare bedragen en de wijze van verdeling van de beschikbare middelen voor het jaar 2017 weergegeven.

Beleidsterrein

Subsidieplafond 2017

Sport- en cultuurbeleid :

 

 

Stichting Rhienderoord Zwem & Sport Plezier

€ 557.666,00

 

Stichting Bibliotheek Gemeenten Brummen en Voorst

€ 376.776,00

 

Culturele Stichting Gemeente Brummen

€ 24.500,00

 

Stichting RTV Veluwezoom

€ 11.721,00

 

Muziekvereniging D.E.S. Hall

€ 2.604,27

 

Muziekvereniging Eendracht Eerbeek

€ 5.541,00

 

Muziekvereniging La Fraternité

€ 831,15

 

Harmonieorkest Brummen

€ 5.208,54

 

Schoolsportdagen

€ 1.000,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 985.847,96

 

 

 

 

Beleid tot gezondheidsbevordering:

 

 

Verslavingszorg: preventie middelengebruik:

€ 14.550,00

 

Stichting Slachtofferhulp Nederland Regio Oost

€ 5.528,00

 

Totaal subsidieplafond (afgerond)

€ 20.078,00

 

 

 

 

Beleid ter stimulering van sociale cohesie :

 

 

Stichting Welzijn Brummen (structureel contract)

€ 795.530,00

 

Stichting Wijkraad Oliemolen

€ 3.164,75

 

Stichting Wijkraad Brummen Centraal

€ 3.345,65

 

Stichting Dorpsraad Eerbeek-Hall

€ 8.520,89

 

Stichting Wijkraad Eerbeek Zuid

€ 1.852,72

 

Vereniging Dorpsraad Leuvenheims Belang

€ 2.001,96

 

Vereniging Wijkraad Oeken-Voorstonden-Broek

€ 2.090,90

 

Stichting Kleine Kernen Empe/Tonden

€ 2.134,62

 

Stimenz (algemene taken en discriminatie)

€ 7.851,00

 

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Handsaam

€ 2.580,00

 

Stichting J.O.C. Eerbeek

€ 2.810,00

 

Buurtbusverenigingen

€ 783,00

 

Projectsubsidies (sociale veiligheid)

€ 1.490,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 834.155,49

 

 

 

 

Lokaal onderwijsbeleid:

 

 

Kinderopvang/peuterwerk

€ 56.660,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 56.660,00

 

 

 

 

Veiligheidsbeleid :

 

 

Stichting Halt Nederland

€ 5.576,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 5.576,00

 

 

 

 

Wmo-beleid :

 

 

Maatschappelijke Advies Raad Gemeente Brummen

€ 11.688,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 11.688,00

 

 

 

 

Beleid mbt cultuurhistorie:

 

 

Open monumentendag (projectsubsidie)

€ 2.400,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 2.400,00

 

 

 

 

Natuur- en landschapsbeleid

 

 

Landschapscontract

€ 80.000,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 80.000,00

 

 

 

 

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme:

 

 

Toerisme Veluwe/Visit Veluwe

€ 37.400,00

 

Evenementensubsidies

€ 49.000,00

 

Lokaal gastheerschap/Stichting Visit Brummen-Eerbeek

€ 51.000,00

 

Totaal subsidieplafond

€ 137.400,00

 

 

 

 

Totaal van de plafonds per beleidsterrein

 

 

Sport- en cultuurbeleid (afgerond)

€ 985.848

 

Beleid tot gezondheidsbevordering (afgerond)

€ 20.078

 

Beleid ter stimulering van sociale cohesie (afgerond)

€ 834.155

 

Lokaal onderwijsbeleid (afgerond)

€ 56.660

 

Veiligheidsbeleid (afgerond)

€ 5.576

 

Wmo-beleid (afgerond)

€ 11.688

 

Beleid mbt cultuurhistorie (afgerond)

€ 2.400

 

Natuur- en landschapsbeleid (afgerond)

€ 80.000

 

Beleid (openlucht)recreatie en toerisme (afgerond)

€ 137.400

 

Grandtotaal subsidieplafonds Sociale leefomgeving 2017

€ 2.133.805

 

afgerond