Gemeenteblad van Arnhem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemGemeenteblad 2016, 182288Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZINGSBESLUIT ONBEZOLDIGDE AMBTENAREN PARKEERBELASTING ARNHEM 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2016 het aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelasting Arnhem 2017 vastgesteld. Aanleiding voor dit besluit is de uitbesteding van de gemeentelijke parkeertaken aan het bedrijf P1.

Genoemd besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Inzien

Het aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelasting Arnhem 2017 kunt u vanaf 27 december 2016 inzien bij het loket BWL. Ook zal het besluit te raadplegen zijn via het 'Bestuurlijke Informatie Systeem' op de gemeentelijke website www.Arnhem.nl. De volledige tekst treft u hieronder aan.

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM

Gelet op de artikelen 1:2 en 2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling,

de Uitwerkingsovereenkomst en de Gemeentewet;

 

B E S L U I T:

 • 1.

  Aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als ambtenaar der gemeentelijke belastingen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder d, van de Gemeentewet in het kader van de parkeerbelasting:

  • -

   de directeur van P1 On Street B.V. te Den Haag;

  • -

   de parkeercontroleurs van P1 On Street B.V. te Den Haag, die werkzaam zijn in de gemeente Arnhem;

  • -

   de medewerkers van het parkeerservicebureau van P1 On Street B.V. te Den Haag, die werkzaam zijn voor de gemeente Arnhem;

  • -

   de medewerkers van Tobias Fiscaal te Doorn, die werkzaam zijn voor de gemeente Arnhem.

 • 2.

  Aan te stellen tot onbezoldigd deurwaarder en aan te wijzen als belastingdeurwaarder in de zin van artikel 231, tweede lid, onder e, van de Gemeentewet in het kader van de parkeerbelasting:

  • -

   de deurwaarders van deurwaarderskantoor Pruijn en Van den Bergh te Delft, die werkzaam zijn in de gemeente Arnhem.

 • 3.

  Gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990, de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet van toepassing te verklaren op de personen als bedoeld in artikel 1 en 2.

 • 4.

  Te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als: 'Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelasting Arnhem 2017'.

 • 5.

  Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2017.

   

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,