Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2016, 181612VerordeningenBeleidskaders Wildcards Dance-events Ferrolocatie

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

 

De Gemeente Rotterdam is voornemens om de Ferrolocatie (hoek Keileweg en Benjamin Franklinstraat), te ontwikkelen. Daarbij wordt met nadruk onderzocht in hoeverre deze locatie een bijdrage kan leveren aan de Rotterdamse dansscene en aanverwante creatieve sector. Om die reden heeft de gemeente behoefte om ervaringskennis op te doen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze locatie in dit kader.

Hiertoe biedt de Gemeente Rotterdam aan organisatoren de mogelijkheid om gedurende 2 weekenden dance-evenementen (categorie B/C) te programmeren op de Ferrolocatie. De hiertoe beschikbare data zijn: vrijdag 23, zaterdag 24, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017.

Organisatoren worden uitgenodigd om voorstellen voor dance-evenementen voor deze data in te dienen. Voor deze evenementen gelden de volgende locatie-specifieke inhoudelijke kaders:

 • 1.

  Per organisator wordt maximaal 1 eendaags evenement/datum toegekend. De Gemeente Rotterdam streeft naar diversiteit in ervaringen en stimuleert om die reden de diversiteit in organisatoren.

 • 2.

  Indien organisatoren (om exploitatie technische redenen) samenwerking met andere organisatoren willen zoeken, dan vormt dat voor de Gemeente Rotterdam geen probleem, op voorwaarde dat:

  • a.

   voor de afzonderlijke evenementen afzonderlijke organisatoren verantwoordelijk zijn. De afzonderlijke organisatoren zijn in een dergelijk geval ieder zelfstandig verantwoordelijk voor hun eigen vergunningsaanvraag;

  • b.

   doorgang van de afzonderlijke evenementen niet voorwaardelijk wordt gesteld van de toekenning van andere evenementen.

 • 3.

  De Ferrolocatie bevat diverse gebouwonderdelen. De voormalige gashouder en achterliggende bijgebouwen (onder meer een voormalige smelterij) kennen een sterk industrieel en rauw karakter en bieden de mogelijkheid voor uiteenlopende indelingen. Voor de evenementen is het niet noodzakelijk dat het gehele complex wordt benut. Ook benutting van een deel/delen van het complex behoort tot de mogelijkheden.

 • 4.

  De locatie kent een experimenteel karakter. De gemeente Rotterdam beschikt niet over technische informatie omtrent de staat van gebouw(delen) en zal geen bijdrage aan de kosten van de organisatie van evenementen leveren (in welke zin dan ook). Dit betekent concreet dat organisatoren zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van eventueel benodigde gebouw specifieke informatie. Indien gewenst, kan de locatie – alleen op aanvraag en in overleg – bekeken en/of onderzocht worden. Toegang tot de locatie is – op aanvraag – mogelijk t/m 30 december 2016 en vanaf 3 januari 2017.

 • 5.

  De gemeente Rotterdam brengt aan organisatoren een beperkte huur in rekening voor gebruik van de locatie (€ 250/dag voor op- en afbouwdagen, € 500/dag voor de evenementendag, bedragen zijn excl. BTW).

 • 6.

  De grootte van evenementen wordt op voorhand niet voorgeschreven. Organisatoren hebben derhalve ook de mogelijkheid om kleinere dance-evenementen in te dienen.

 • 7.

  De toekomstige ontwikkeling van de Ferro-locatie vormt een onderdeel van de gebiedsontwikkeling MerweVierhavens (M4H). Inhoudelijke samenhang van evenementen met de doelstellingen van M4H is geen voorwaarde maar kan wel een meerwaarde betekenen.

Bij meer aanmeldingen dan beschikbare data laat de Gemeente Rotterdam zich in haar toekenning van definitieve evenementen, voor wat betreft de programmatische invulling adviseren door stichting Rotterdam Festivals. Rotterdam Festivals beoordeelt de aanmeldingen op hun toegevoegde waarde op het evenementenaanbod en hanteert hierbij de vastgestelde criteria van het Rotterdamse evenementenbeleid:

1 Aansluiting evenementenbeleid: De stad

Evenementen weerspiegelen zoveel mogelijk het karakter van de stad. Het karakter van de stad is samengevat in een zestal prioriteitsthema’s te weten: Rotterdam als maritieme stad, jonge stad, multiculturele stad, moderne architectuurstad, (inter)nationale cultuurstad en (inter)nationale sportstad; de mate van binding met Rotterdam; de economische effecten op lange en korte termijn voor Rotterdam.

2 Inhoudelijke beoordeling evenement

De kwaliteit van de programmering; de mate waarin het evenement onderscheidend is wat betreft concept, locatie en of programmering ten opzichte van lokaal, nationaal en of internationaal aanbod. Tevens, de mate van vernieuwing en verrassing; de verwachte media aandacht (lokaal, nationaal en of internationaal).

3 Aansluiting evenementenbeleid: het publiek

Het evenementenbeleid is gericht op een evenwichtige evenementenkalender waarmee een breed publiek wordt bereikt; de Rotterdamse doelgroep in relatie tot het aanbod voor deze doelgroep; de mate waarin een nationaal en/of internationaal publiek wordt bereikt.

Publieksonderzoek staat dan ook centraal in onze collectieve (sectorale) aanpak van publieksontwikkeling. Door middel van onderzoek verzamelen we kennis over gedrag, wensen, behoeften en beleving van het publiek. Op individueel niveau ondersteunen we culturele instellingen en festivalorganisatoren bij het uitvoeren van onderzoek, het analyseren van de resultaten en adviseren wij hen hoe deze te verwerken in volgende plannen. De opgedane kennis delen we vervolgens actief met de sector middels o.a. publicaties, workshops en congressen.

4 Aansluiting bij het evenementenbeleid

De organisator / deugdelijkheid van het plan, de mate waarin het plan is doordacht, de doelstellingen realistisch zijn betreffende het bereik, positionering en uitvoering; Trackrecord van de organisator; Toepassing Governance Code Cultuur.

Toekenning van een datum staat los van definitieve vergunningverlening en geeft derhalve geen recht op toekenning van de benodigde vergunning(en). Na toekenning van een datum dient op de reguliere wijze het bijbehorende vergunningsproces doorlopen te worden.

Inhoudelijke plannen dienen uiterlijk 31 december 2016 te worden ingediend. Toekenning van evenementen wordt uiterlijk 16 januari bekend gemaakt. De uiterlijke indieningsdatum voor de vergunningaanvraag betreft 23 januari.

Vragen met betrekking tot het indienen van dance-evenementen, bezoek van de locatie en definitieve indieningen van evenementen voor de Ferro-locatie kunnen worden gericht aan: proef_ferro@rotterdam.nl .

 

Aldus vastgesteld op 8 december 2016.

De directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

R. Prins

Dit gemeenteblad 2016, nummer 233, is uitgegeven op 13 december 2016 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk I, nformatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)