Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht Zundert 2017

 

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 08-11-2016;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 23-11-2016;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef onderdeel b van de Gemeentewet

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Verordening op de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht Zundert 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. gemeentelijk hoofdriool: de hoofdriolering (vrijverval, pers- of drukriolering, inclusief bijbehorende pompputten en appendages) die bij de gemeente in beheer en onderhoud is;

2. rioolaansluiting van een eigendom: het leggen van buizen vanaf het hoofdriool tot aan de grens tussen de openbare straat en het aangrenzend perceel;

3. eigendom: een roerende of onroerende zaak.

Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam rioolaansluitrecht wordt een recht geheven terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het tot stand brengen van een directe of indirecte rioolaansluiting van een eigendom op het gemeentelijk riool.

2. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

3. De aanvraag tot het verkrijgen van een rioolaansluiting dient schriftelijk te worden ingediend.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarieven

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per aansluiting op:

1. een druk- of persleiding: € 1.830,00

2. een vrijvervalleiding zonder controle-put en een buisleiding met een diameter tot maximaal 125 mm: € 1.020,00

3. een vrijvervalleiding met controle-put en een buisleiding met een diameter tot maximaal 125 mm: € 1.020,00

4. indien ten behoeve van een aansluiting op een vrijvervalleiding, druk- of persleiding extra technische voorzieningen noodzakelijk zijn, danwel een buisleiding met een diameter van meer dan 125 millimeter benodigd is, worden de werkelijke kosten van de rioolaansluiting in rekening gebracht. Voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag worden aan de aanvrager de werkelijke kosten medegedeeld, die blijken uit een begroting die terzake door de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet is opgesteld. De aanvraag wordt alsdan in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende dag schriftelijk is ingetrokken. Indien de werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamd bedrag, wordt voor het verschil op aanvraag teruggaaf verleend.

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of ander schriftuur.

Artikel 5 Ontstaan de belastingschuld

Het recht is verschuldigd voor de aanvang van de dienstverlening

Artikel 6 Termijnen van betaling

Het recht moet worden voldaan binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het rioolaansluitrecht.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overgangsbepaling en inwerkingtreding

1. De ‘Verordening rioolaansluitrecht 2016” vastgesteld d.d. 8 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rioolaansluitrecht Zundert 2017”.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 13-12-2016,

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff

Naar boven