Wijziging Welstandsnota Maasgouw 2012

De raad van de gemeente Maasgouw,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016

Gezien artikel 1, lid m van de Woningwet, artikel 6.2, lid 1 en 2 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 15, lid 1 van de Monumentenwet 1988,

Gelet op de noodzaak om de Verordening op de Omgevingscommissie 2014 in overeenstemming te brengen met de actuele verordeningen van Echt-Susteren en Roerdalen,

 

B E S L U I T :

 

de Welstandsnota Maasgouw 2012 te wijzigen volgens bijgevoegd wijzigingsvoorstel

 

 

Paragraaf 3.1 wordt als volgt gewijzigd.

 

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

3.1 Betrokken partijen

   

Bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het welstandsbeleid zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaderstelling binnen welstand. De raad stelt het beleid voor welstand vast. Dit kan in de vorm van een welstandsnota maar ook in de vorm van beeldkwaliteitsplannen welke aan de welstandsnota gekoppeld worden.

 

Bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het welstandsbeleid zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaderstelling binnen welstand. De raad stelt het beleid voor welstand vast. Dit kan in de vorm van een welstandsnota maar ook in de vorm van beeldkwaliteitsplannen welke aan de welstandsnota gekoppeld worden.

 

De gemeente Maasgouw heeft een onafhankelijke adviescommissie samengesteld, die tot taak heeft het gemeentebestuur te adviseren over de welstandsaspecten van bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

De omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw is onderdeel van het Welstandsdistrict Midden Limburg, rayon Oost. De commissie wordt benoemd door de gemeenteraad, gemandateerd aan burgemeester en wethouders, op voordracht van het districtsbestuur Midden-Limburg. Het reglement van orde op de omgevingscommissie is te vinden in te vinden hoofdstuk 9 van de gemeentelijke Bouwverordening.

 

3.1 Betrokken partijen

   

Bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het welstandsbeleid zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaderstelling binnen welstand. De raad stelt het beleid voor welstand vast. Dit kan in de vorm van een welstandsnota maar ook in de vorm van beeldkwaliteitsplannen welke aan de welstandsnota gekoppeld worden.

 

Bij de opstelling, vaststelling en uitvoering van het welstandsbeleid zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de kaderstelling binnen welstand. De raad stelt het beleid voor welstand vast. Dit kan in de vorm van een welstandsnota maar ook in de vorm van beeldkwaliteitsplannen welke aan de welstandsnota gekoppeld worden.

 

De gemeente Maasgouw heeft een onafhankelijke adviescommissie samengesteld, die tot taak heeft het gemeentebestuur te adviseren over de welstandsaspecten van bouwplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

De Omgevingscommissie van de gemeente Maasgouw is onderdeel van het Welstandsdistrict Midden Limburg, rayon Oost. De commissie wordt benoemd door burgemeester en wethouders, op voordracht van het districtsbestuur Midden-Limburg. De taken, samenstelling en werkwijze van de Omgevingscommissie zijn beschreven in de Verordening Omgevingscommissie MER.

   

  

Paragraaf 3.4 wordt als volgt gewijzigd

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

3.4 Leges

 

Voor behandeling van een plan in de welstandscommissie worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten voor behandeling zijn opgenomen in de Legesverordening van de gemeente Maasgouw.

De kosten worden in rekening gebracht ongeacht of het advies van de welstandscommissie positief of negatief is.

 

3.4 Leges

 

Voor behandeling van een plan in de Omgevingscommissie MER worden kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten voor behandeling zijn opgenomen in de Legesverordening van de gemeente Maasgouw.

De kosten worden in rekening gebracht ongeacht of het advies van de Omgevingscommissie MER positief of negatief is.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw van 15 december 2016.

De raad voornoemd;

De griffier,

H.M.L. van Soest

De voorzitter,

S.H.M. Strous

Naar boven