Wijziging Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012 gemeente Westervoort

De raad van de gemeente Westervoort;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen: de vierde wijziging van de  

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012

Artikel I Wijziging verordening

Artikel 6 komt te luiden:

“Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt € 208,00.”

Artikel II Inwerkingtreding en heffing

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad voornoemd d.d. 12 december 2016,

de griffier,

mevr. drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter,

drs. A.J. van Hout

Naar boven