Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2016, 18002Beschikkingen | afhandelingBesluit aanwijzen Molenstraat 5a en 7 te Boxtel als gemeentelijk monument

Burgemeester en wethouders van Boxtel maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.2 lid 1 van de Erfgoedverordening hebben besloten om de panden Molenstraat 5a en 7 in Boxtel aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Inzage

De beslissing is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure en ligt met ingang van vrijdag 19 februari 2016 ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0411) 65 52 49 of via e-mail afdeling.ro@boxtel.nl

Beroep

Voor het aanwijzen van de panden Molenstraat 5a en 7 als monument is de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Dit betekent dat vanaf de dag nadat het besluit ter inzage ligt, daartegen binnen een termijn van zes weken een beroepschrift kan worden ingediend door belanghebbenden. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijk met uw beroep een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de bovengenoemde rechtbank.