Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2016, 179697Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan ’Bredeweg 14’, Waddinxveen vastgesteld

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 14 december 2016 bestemmingsplan ’Bredeweg 14’ vastgesteld. Het bestemmingsplan Bredeweg 14 wordt ter inzage gelegd. Gelijktijdig wordt het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder ter inzage gelegd.

 

Doel bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel om twee extra woningen mogelijk te maken. Hiervoor wordt (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt (Ruimte voor Ruimte-regeling) en de bestaande karakteristieke woonboerderij gesplitst in twee wooneenheden.

Het gebied van het bestemmingsplan ‘Bredeweg 14’ ligt aan de Bredeweg 14 in Waddinxveen. In onderstaande figuur is de globale ligging van het plangebied opgenomen, voor de exacte ligging wordt u verwezen naar de stukken.

Wijziging bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp

Op 5 juli 2016 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gelijktijdig met het ontwerpbesluit Hogere Grenswaarden ter inzage gelegen in de periode van 14 juli tot en met 24 augustus 2016. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is er in toelichting een ambtshalve wijzigingen ten aanzien van de bodem aangebracht. Er is verduidelijkt dat een saneringsplan is ingediend. Hierdoor is de uitvoerbaarheid van het plan gewaarborgd. De vervuiling is hiermee kadastraal geregistreerd en de sanering van bodem en grondwater ook in dit register geborgd..

Ter inzage legging bestemmingsplan ‘Bredeweg 14’, Waddinxveen 

Het bestemmingsplan Bredeweg 14 wordt met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken (tot en met 1 februari 2017 ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan inclusief de daarbij behorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.waddinxveen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPbredeweg14-0401). De stukken kunnen geraadpleegd worden via de gemeentelijke computer bij de Publieksbalie op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Voor de openingstijden wordt u verwezen naar voornoemde gemeentelijke website.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze ingediend hebben,  kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Bredeweg 14. Het beroepschrift dient in tweevoud gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerking

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 

College van burgemeester en wethouders,

Waddinxveen