Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 179535Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Stadskanaal: Wijziging artikel 14 van de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het voorkomen van een juridisch ongewenste situatie ten aanzien van de aansprakelijkheid en verzekering;

b e s l u i t :

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verzekering van de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente Stadskanaal 2012 als volgt te wijzigen:

I

1. de tekst van artikel 14 lid 1 wordt in zijn geheel vervangen en komt als volgt te luiden:

De contractant is aansprakelijk voor alle schade die de gemeente lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door de contractant, zijn werknemers of andere door de contractant bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen als bedoeld in deze algemene inkoopvoorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, tot het bedrag waarvoor de contractant minimaal moet zijn verzekerd conform het bepaalde in het vierde lid, ongeacht of de contractant daadwerkelijk voldoende verzekerd is conform het bepaalde in het vierde lid.

2. de tekst van artikel 14 lid 2 wordt in zijn geheel vervangen en komst als volgt te luiden:

De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen:

 • a.

  In geval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

 • b.

  Indien sprake is van opzet of grove schuld (zowel verwijtbaar handelen als nalaten) aan de zijde van de contractant, zijn werknemers of andere door de contractant bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen;

 • c.

  In geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8.

3. Artikel 14 lid 3 wordt omgenummerd naar artikel 14 lid 5.

4. De nieuwe tekst van artikel 14 lid 3 komt als volgt te luiden:

De contractant vrijwaart de gemeente voor aanspraken van derden, waarvoor de contractant op grond van het bepaalde in deze algemene inkoopvoorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten aansprakelijk is.

5. Artikel 14 lid 4 wordt omgenummerd naar artikel 14 lid 6.

6. De nieuwe tekst van artikel 14 lid 4 komt als volgt te luiden:

De contractant dient adequaat verzekerd te zijn en zich adequaat verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene inkoopvoorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, waarbij de dekking minimaal bedraagt:

 • a.

  Indien de opdrachtwaarde minder dan € 50.000,00 bedraagt: driemaal de totale opdrachtwaarde per gebeurtenis;

 • b.

  Indien de opdrachtwaarde € 50.000,00 of meer, maar minder dan € 200.000,00 bedraagt: € 1.000.000,00 per gebeurtenis;

 • c.

  Indien de opdrachtwaarde € 200.000,00 of meer, maar minder dan € 500.000,00 bedraagt: € 1.500.000,00 per gebeurtenis;

 • d.

  Indien de opdrachtwaarde € 500.000,00 of meer bedraagt: € 3.000.000.00 per gebeurtenis.

7. Artikel 14 lid 7 wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden:

Bij overeenkomst kan van de in lid 4 bepaalde minimale dekking worden afgeweken.

II De wijzigingen genoemd bij de punten 1 tot en met 7 van onderdeel I in werking te laten treden één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 december 2016.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden mevrouw B.A.H. Galama

secretaris burgemeester