Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2016, 179435VerordeningenVerordening begrafenisrechten 2017

 

 

De raad van de gemeente Eemnes

gelezen het voorstel van het College d.d. 8 november 2016;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 216 en 156 van de Gemeentewet;

b esluit :

De navolgende

Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2017

vast te stellen:

Artikel 1 Aard van de heffing

Overeenkomstig de bepalingen van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats, voor het begraven van lijken, het begraven c.q. bijzetten van asbussen en het hebben van een gedenkplaats, alsmede voor het in verband hiermede van gemeentewege verlenen van diensten.

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats in Eemnes;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • a.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • b.

  particulier e urnennis: een nis in de urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of gedenkplaats;

 • f.

  gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;

 • g.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • h.

  rechthebbende: de rechthebbende op een particulier graf;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen verstrooien van as.

 • l.

  particulier u rnengra f: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

Artikel 3 Belastingplicht

De in artikel 1 bedoelde rechten worden geheven van de rechthebbende op de grafruimte of van degene, die de in deze verordening genoemde bevoegdheden en/of diensten aanvraagt, dan wel van degene die van deze bevoegdheden en/of diensten gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Grafrecht

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 • 1.

  het verkrijgen van het uitsluitend recht, tot begraven in een bepaalde grafruimte of het hebben van een gedenkplaats, met onderhoud:

  • a.

   voor een particulier graf in cat. A voor een periode van 20 jaar 2.346,00

  • b.

   voor een particulier graf in cat. B voor een periode van 20 jaar 2.298,00

  • c.

   voor een kindergrafruimte voor een periode van 20 jaar 1.148,00

  • d.

   voor een algemeen graf voor een periode van 10 jaar 1.530,00

  • e.

   voor een urnengraf 581,00

 • 2.

  het verlengen van het uitsluitend recht, tot begraven of het hebben van een gedenkplaats

en onderhoud met 10 jaar, als bedoeld in artikel 14, lid 2 van de beheersverordening:

 • -

  voor een particulier graf in categorie A en B1.173,00

 • -

  voor een kindergrafruimte574,00

 • -

  voor een urnengraf270,00

  • 3.

   voor het uitsluitend recht om in de urnenmuur een bepaalde urnennis te mogen

gebruiken, wordt er voor de periode van 20 jaren een recht geheven van 527,00

4.voor verlenging van het recht, genoemd in lid 3, voor de periode van 10 jaren 265,00

Artikel 6 Begraafrechten

1.Het tarief bedraagt, onverminderd hetgeen overigens in deze rubriek is bepaald, voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van een lijk of het begraven c.q. bijzetten van een asbus op de gewone uren van begraven, dan wel het verstrooien van as:

indien dit voor het begraven van een lijk voor het verstrooien

geschiedt van een persoon begraven c.q. van as

in een graf bijzetten van

in een asbus

vanaf 1 jaar beneden 1 jaar

of ouder*) alsmede leven-

loos geborenen

categorie

A en B of algemeen 1.224,00 479,00326,00 204,00

kindergraf-

ruimte, urnengraf

*) tarief voor het begraven van een lijk van een persoon vanaf 1 jaar en ouder, 3 diep. €1.428,00

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in dit artikel wordt:

  • a.

   voor het begraven van lijken van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in 1 kist worden begraven, slechts eenmaal het recht geheven;

  • b.

   voor het begraven van lijken en levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen, die tegelijk met de bij of kort na de bevalling overleden moeder in een kist worden begraven, geen recht geheven.

Artikel 7 Begraven buiten de aangegeven dagen en tijden

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het begraven van lijken of het bijzetten van asbussen buiten maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur wordt het ingevolge artikel 6 verschuldigde tarief verhoogd met:

 • a.

  25% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een werkdag;

 • b.

  75% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een zaterdag;

 • c.

  100% indien dit begraven of bijzetten geschiedt op een zon- of feestdag.

Artikel 8 Gebruik condoleanceruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gebruik van de condoleanceruimte en de daarin aanwezige inventaris per begrafenis 122,00

Artikel 9 Op- en herbegraven

 • 1.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het lichten van een lijk:

  • a.

   voor het lijk van een persoon van 1 jaar en ouder 1 en 2 diep 1.216,00

  • b.

   voor het lijk van een persoon van 1 jaar en ouder , 3 diep 1.428,00

  • c.

   voor het lijk van een kind beneden de leeftijd van 1 jaar en van levenloos geborenen 561,00

   In dit tarief is begrepen het herbegraven in dezelfde grafruimte.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het herbegraven van het in lid 1 bedoelde opgegraven lijk in een andere grafruimte is het tarief vermeld in artikel 6 verschuldigd.

 • 3.

  Het in dit artikel bedoelde tarief wordt niet geheven voor het op rechterlijk gezag lichten en weer in dezelfde grafruimte begraven van een lijk.

Artikel 10 Ruimen van graven

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ruimen van een graf op verzoek van de rechthebbende en voor het opnieuw begraven van de daarin aanwezige overblijfselen in een daartoe bestemd afgesloten gedeelte van de begraafplaats bedraagt ter zake van elk lijk 561,00

Artikel 11 Herschikken (schudden) van graven

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het herschikken (schudden) van een graf bedraagt 306,00

Artikel 12 Stichten van grafkelders

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervoer van de grond en het graven van de ruimte ten behoeve van het stichten van een grafkelder in een grafruimte in categorie A bedraagt per grafruimte 122,00

Artikel 13 Vergunningen

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in artikel 14 van de beheersverordening, tot het stichten, aanleggen van voorwerpen ten aanzien van een grafruimte in de categorieën A, B en kindergrafruimte bedraagt 117,00

Artikel 14 Het luiden der klokken

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het luiden der klokken van de toren te Eemnes-binnen of Eemnes-buiten bij begrafenissen bedraagt 20,00

Artikel 15 Inschrijven en overboeken

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het inschrijven of overboeken van een akte 26,00

Artikel 16

Het uitzoeken van een graf

Artikel 17 het aanbrengen van grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder

Met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats van de gemeente Eemnes is bepaald, wordt voor het stichten van een grafkelder, voor het plaatsen van een monument, zerk, grafsteen, zwerfkei e.d., voor het aanleggen van een graftuin, het planten van bomen, heesters en struiken, geheven € 117,00

Voor het krijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder € 122,00

Artikel 18Heffing van rechten ongeacht het resultaat van de dienstverlening

Rechten niet geheven c.q. wordt teruggaaf verleend van reeds betaalde rechten ingeval een aangevraagde dienst niet wordt of kan worden verleend of de werkzaamheden, die naar aanleiding van de aanvrage worden verricht, niet tot een in deze verordening gestelde dienstverlening leiden.

Artikel 19Wijze van heffing en betaling

 • 1.

  De krachtens artikel 6a verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Zij zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt één maand na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 20Nadere regels door het College

Het College kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de begrafenisrechten.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Begrafenisrechten 2016” van 30 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Begrafenisrechten 2017".

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

J.A. de Bruijn R. van Benthem RA

griffier voorzitter