Beleidsregel Initiatievenfonds

(Besluit van b. en w. d.d. 13 december 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht:

- Gelet op notitie ‘Het Initiatievenfonds: Ondersteuning op maat’ raadsbesluit van 25 juni 2015

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL Initiatievenfonds Gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

b. Initiatiefaanvraag: het verzoek om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds.

c. Initiatievenfonds: fonds van de gemeente Utrecht, ingesteld bij raadsbesluit nr.

51, d.d. 25 juni 2015

d. Initiatiefnemer: natuurlijke of rechtspersoon die een initiatiefaanvraag indient.

e. Draagvlak: steun van mensen voor de uitvoering van een initiatief.

f. Inzet: bijdrage van de initiatiefnemers en/of deelnemers aan een initiatief bij de uitvoering in geldelijke middelen, natura of capaciteit.

 

Artikel 2 Reikwijdte beleidsregel

De beleidsregel heeft betrekking op initiatief-aanvragen uit de gemeente Utrecht.

 

Artikel 3 Beleidsdoelstelling

De gemeente wil met het Initiatievenfonds initiatieven vanuit de wijk of de stad ondersteunen waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en voor hun leefomgeving.

 

Artikel 4 Vorm van ondersteuning

De ondersteuning vindt plaats in de vorm van een financiële bijdrage, i.c. subsidie aan de initiatiefnemer voor het uitvoeren van het initiatief of de gemeente geeft de ondersteuning in natura.

 

Artikel 5 Eisen aan de initiatiefnemer

De initiatiefnemer, i.c. de organisatie die meer dan EUR 300.000 per jaar subsidie van de gemeente Utrecht of van andere bestuursorganen ontvangt, kan geen initiatief indienen bij het Initiatievenfonds.

 

Artikel 6 Verdeling van het budget van het Initiatievenfonds

Het college stelt jaarlijks de verdeling van het budget van het Initiatievenfonds vast en publiceert de verdeling in de subsidiestaat.

Bij de verdeling reserveert het college een deel van het budget voor initiatieven op stedelijk niveau en een deel voor initiatieven op wijkniveau.

Voor de verdeling van het deel voor initiatieven op wijkniveau geldt dat voor iedere wijk een basisbudget beschikbaar is aangevuld met een verhoging naar rato van het aantal inwoners. Gedurende het jaar kan zo nodig een bijstelling van de verdeling plaatsvinden.

 

Artikel 7 Activiteiten die voor ondersteuning vanuit het Initiatievenfonds in aanmerking komen

a. De activiteiten van het initiatief stimuleren mensen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar en/ of hun leefomgeving in de wijk of stad.

b. De activiteiten van het initiatief richten zich op een doelgroep die ruimer is dan alleen de initiatiefnemers; het gaat om een collectief belang.

 

Artikel 8 Voorwaarden aan de initiatief-aanvraag

a. De gegevens van de initiatiefnemer te weten, naam en voorletters, postadres, telefoon, en zo mogelijk het e-mailadres.

b. Een activiteitenplan, waarin staan aangegeven:

o de activiteit(en)

o de doelgroep

o de te behalen resultaten

o de inzet van de initiatiefnemer en deelnemers, in geld ( cofinanciering), natura of capaciteit

o de periode of datum van de activiteit(en)

o een overzicht van de inkomsten en uitgaven

o documentatie om het draagvlak aan te tonen

o de samenwerking met andere organisaties en partners

o de omvang van de ondersteuning die de initiatiefnemer aan de gemeente vraagt

 

c. Voor een initiatiefaanvraag waarbij de ondersteuning - bij verlening - in de vorm van een subsidie plaats zal vinden, gelden aanvullende administratieve regels zoals vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening 2014.

 

Artikel 9 Indienen van een initiatief-aanvraag

a. Een initiatiefaanvraag wordt bij het college schriftelijk of digitaal ingediend. Voor hulp en advies bij het indienen kan de initiatiefnemer terecht bij een wijkbureau of sociaal makelaar.

b. De initiatiefaanvragen voor ondersteuning tot EUR 20.000 euro kunnen het hele jaar door ingediend worden.

c. Voor initiatiefaanvragen voor ondersteuning van EUR 20.000 of meer voor de stad of de wijk gelden drie vaste indieningsdata per jaar, te weten 1 januari, 1 april en 1 september.

d. Een initiatiefaanvraag wordt tijdig ingediend, in ieder geval, vóór de geplande datum van uitvoering van de activiteiten

 

Artikel 10 Vorm en hoogte van de ondersteuning

A. De ondersteuning per initiatief bedraagt maximaal € 50.000, - per jaar en kan op twee manieren vorm krijgen:

a. De gemeente verleent de initiatiefnemer een financiële bijdrage in de vorm van een subsidie voor het uitvoeren van het initiatief. Hierbij is de Algemene Subsidieverordening 2014 van toepassing.

b. De gemeente geeft ondersteuning in natura.

B. Een initiatief wordt maximaal 3 jaar ondersteund; uitzonderingen gelden voor initiatieven over

a. het maken en verspreiden van buurt- en wijkkranten of -websites;

b. de ondersteuning (materiaal voor de administratie e.d.) van bewonersgroepen;

c. éénmalige activiteiten die naar hun aard jaarlijks terugkeren zoals evenementen en vieringen van feestdagen.

De ondersteuning van deze initiatieven kan langer dan 3 jaar duren op voorwaarde dat de initiatiefnemers na 3 jaar een aanvraag hebben ingediend die wordt gehonoreerd.

C. Voor initiatieven die activiteiten met zich meebrengen die langer dan een jaar doorlopen kan in één keer voor maximaal 3 jaar ondersteuning worden verleend.

 

Artikel 11 Criteria bij de beoordeling

Bij de beoordeling van initiatiefaanvragen gelden de volgende criteria:

a. Voor het initiatief is sprake van eigen inzet, in de vorm van geld, natura of eigen capaciteit. De eigen inzet moet zich in redelijke mate verhouden tot de gevraagde ondersteuning.

b. Voor het initiatief is er aantoonbaar een draagvlak in de wijk of stad.

c. Hoe groter de ondersteuning is die wordt gevraagd, des te zwaarder de eis voor het aantonen van het draagvlak.

d. De uitvoering van het initiatief vindt plaats binnen de stad Utrecht.

e. De kosten van de uitvoering van de initiatieven die redelijkerwijs voortvloeien uit normale bedrijfsinvesteringen komen niet aanmerking voor ondersteuning.

f. De eventuele loonkosten kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning op voorwaarde dat die in redelijke verhouding staan tot de inzet in geld of menskracht van initiatiefnemers en de deelnemers, die bij de uitvoering van het initiatief betrokken zijn.

g. Aanvragen voor straat- en buurtfeesten zijn gekoppeld aan vrijwillige inzet voor elkaar en/of voor de leefomgeving. Er wordt bij straat- en buurtfeesten geen financiële bijdrage verstrekt voor eten en drinken.

h. Bij initiatieven voor verkeersmaatregelen en voor aanpassingen in de openbare ruimte geldt het aantonen van draagvlak als voldoende eigen inzet.

i. Er wordt geen financiële bijdrage verstrekt in de vorm van een vrijwilligersvergoeding.

 

Artikel 12 Besluitvorming

a. Het college beslist binnen vier weken na de datum van indiening van een complete initiatiefaanvraag over het ondersteunen van een initiatief uit de wijk of stad waarvoor een ondersteuning wordt gevraagd van EUR 20.000 euro of minder. Het college kan deze termijn één keer met vier weken verlengen. De besluitvorming vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

b. Het college beslist binnen vier weken na de datum van indiening, genoemd onder artikel 9, van een complete initiatiefaanvraag over het ondersteunen van een initiatief uit de wijk of stad waarvoor een ondersteuning wordt gevraagd van EUR 20.000 euro tot maximaal EURO 50.000 euro. Het college kan deze termijn één keer met vier weken verlengen. Het college beslist in samenhang met de ingediende initiatieven.

 

Artikel 13 Vaststelling en verantwoording

Als de ondersteuning van een initiatief plaatsvindt in de vorm van een subsidie, dan is voor de vaststelling en de verantwoording de Algemene Subsidieverordening 2014 van toepassing.

 

Artikel 14 Ontbindende of opschortende voorwaarden voor bijdrage

De initiatiefnemer zorgt voor de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de activiteit van het initiatief.

 

Artikel 15 Monitoring en evaluatie

Vanaf de start van het initiatievenfonds vinden monitoring, evaluatie en zo nodig bijstelling van de regelgeving plaats.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2017.

Met ingang van 1 januari 2017 vervalt de beleidsregel Initiatievenfonds van 25 juni 2015.

 

Er kan naar deze beleidsregel worden verwezen als beleidsregel Initiatievenfonds.

 

 

 

Aldus is vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht in hun vergadering van

13 december 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Naar boven