Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178051VerordeningenGemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening Afvalstoffenheffing 2005;

Artikel I

De Verordening Afvalstoffenheffing 2005 wordt als volgt gewijzigd,

Artikel 3 wordt:

Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per perceel per maand of een gedeelte daarvan € 10,76

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt de belasting per lediging van:

een afvalzak in de kleine inworpopening (30lt) bestemd voor restafval € 0,87;

een afvalzak in de grote inworpopening (60lt) bestemd voor restafval € 1,64;

een container van 80 liter bestemd voor restafval € 2,49;

een container van 140 liter bestemd voor restafval € 3,95;

een container van 240 liter bestemd voor restafval € 6,38;

een container van 80 liter bestemd voor gft-afval € 0,89;

een container van 140 liter bestemd voor gft-afval € 1,43;

een container van 240 liter bestemd voor gft-afval € 2,29;

een container bestemd voor recyclebaar afval / papier € 0,00.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel