Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178050VerordeningenGemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2005;

Artikel I

De Verordening op de heffing en invordering van Onroerende Zaakbelastingen 2005 wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 5 lid 1 wordt als volgt gelezen:

Artikel 5 Belastingtarieven

1.Het tarief voor de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

 • a.

  de eigenarenbelasting voor woningen 0,106 %;

 • b.

  1. de gebruiksbelasting voor niet-woningen 0,173 %;

  2. de eigenarenbelasting voor niet-woningen 0,217 %.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel