Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 178047VerordeningenGemeente Brummen – Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009

 

Kenmerk: RB16.0065

 

De raad van de gemeente Brummen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2016 met kenmerk RV16.0074;

gehoord het behandeladvies van het forum Samenleving/Bestuur/Financiën van 10 november 2016;

 

heeft besloten:

om de volgende verordening vast te stellen:

Verordening tot wijziging van de Verordening Rioolheffing 2009;

Artikel I

De 'Verordening Rioolheffing 2009' wordt als volgt gewijzigd.

Artikel 6 wordt als volgt gelezen:

Artikel 6 Belastingtarieven

 • 3.

  De belasting bedraagt per perceel per jaar € 40,27.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 bedraagt het recht voor elke volle eenheid van 1 m3 afvalwater € 2,30.

 

Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 november 2016,

de griffier, mr. A.P. Leenstra

de voorzitter, A.J. van Hedel