Gemeenteblad van Dronten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenGemeenteblad 2016, 177875VerordeningenWijziging Aansluitverordening riolering 2016

 

 

De raad van de gemeente Dronten,

 

gelezen het voorstel van het college van 14 september 2016, B16.002367;

gezien het advies van de raadscommissie van oktober 2016;

 

B E S L U I T:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van de Aansluitverordening riolering 2016:

 

Artikel 1. Wijziging van de Aansluitverordening riolering 2016

De Aansluitverordening riolering 2016 wordt als volgt gewijzigd:

A. De bijlage bij de Aansluitverordening riolering 2016 wordt als volgt vastgesteld:

Bijlage bij de Aansluitverordening riolering 2016

 

HOOFDSTUK 1. AANSLUITKOSTEN WONINGEN

1.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een woning

1.1.

op een gescheiden stelsel

 

 

1.1.1

met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm

1.735,85

1.1.2

met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm

1.920,50

1.2.

op een gemengd stelsel

 

 

1.2.1

met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm

1.157,05

1.2.2

met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm

1.282,15

1.3

In geval van een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), per woning

163,60

 

HOOFDSTUK 2. AANSLUITKOSTEN APPARTEMENTENCOMPLEXEN

2.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een appartementencomplex, per aansluitleiding

2.1

met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm

1.157,05

2.2

met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm

1.282,15

2.3

met een aansluitleiding met een diameter van 200 mm

1.922,15

 

HOOFDSTUK 3. AANSLUITKOSTEN WONINGEN OP BEDRIJVENTERREINEN

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening riolering voor het

maken van een aansluiting van een woning op een bedrijventerrein, welke in het bestemmingsplan ook als bedrijventerrein is bestemd, met een aansluitleiding:

de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van € 226,10.

3.2

De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.3

Indien een begroting als bedoeld in 3.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

HOOFDSTUK 4. AANSLUITKOSTEN BEDRIJVEN

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een bedrijf met een aansluitleiding: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van € 226,10.

4.2

De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

4.3

Indien een begroting als bedoeld in 4.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

HOOFDSTUK 5. AANSLUITKOSTEN KETEN

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een keet

1.157,05

 

HOOFDSTUK 6. KOSTEN VERWIJDEREN AANSLUITLEIDING

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Aansluitverordening riolering en voor het verwijderen van een aansluiting: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van

€ 226,10.

6.2

De onderdelen 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

 

Dronten, 24 november 2016.

De raad voornoemd,

 

D.Petrusma MMC mr. A.B.L. de Jonge

griffier voorzitter