Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

De raad van de gemeente Castricum;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 

a. ‘dag’:

de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 

b. ‘week’:

een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 

c. ‘maand’:

het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 

d. ‘jaar’:

het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 

e.‘kalenderjaar’:

de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • 2.

  hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  van openbare besturen, ambtenaren of instellingen, ten aanzien van die diensten, die in het openbaar belang worden verzocht;

 • c.

  voor het afgeven van bewijzen van onvermogen,

 • d.

  voor het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon of bezoldiging;

 • e.

  voor de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

 • f.

  voor de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie of bijdrage uit de gemeentekas;

 • g.

  een verbouwvergunning voor seizoengebonden bebouwing indien sprake is van samenloop met strandpacht;

 • h.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (inrichting of mijnbouwwerk);

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • j.

  voorwerpen, welke op grond van een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins rechtens moeten worden gedoogd.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending:

   • 1.

    per post binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

   • 2.

    langs elektronische weg, onverwijld.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   Hoofdstuk 4, onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   Hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

  • 6.

   Hoofdstuk 9 (overige dienstverlening)

  • 7.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2016’ en de bijbehorende ‘legestarieventabel’ van 12 november 2015 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2016.

de griffier,

Mr. V.H. Hornstra

de voorzitter,

Drs. A. Mans

Legestabel

 

 

 

Externen *

Tarief

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1

Voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt, anders dan voor kosteloze huwelijksvoltrekking, voor de voltrekking van een huwelijk, of geregistreerd partnerschap of omzetting

 

 

1.1.2

Maandag tot en met vrijdag met gebruik van de trouwzaal in het gemeentehuis, van 9.00 tot 21.00 uur

 

€ 584,50

1.1.3

Zaterdag met gebruik van de trouwzaal in het gemeentehuis, van 9.00 tot 21.00 uur

 

€ 688,10

1.1.4

Zondag met gebruik van de trouwzaal in het gemeentehuis, van 9.00 tot 21.00 uur

 

€ 791,70

1.1.5

Gedurende de openingstijden in het gemeentehuis, waarbij geen gebruik van de trouwzaal wordt gemaakt en geen toespraak wordt gehouden een en ander als bedoeld in het Reglement Burgerlijke Stand onder de noemer 'flitshuwelijk'

 

€ 192,80

1.1.6

Gedurende de openingstijden in het gemeentehuis, waarbij geen gebruik van de trouwzaal wordt gemaakt, waarbij maximaal 10 personen aanwezig mogen zijn en er geen toespraak wordt gehouden

 

€ 307,60

1.1.7

Maandag tot en met zaterdag, in een locatie anders dan het gemeentehuis, doch aangewezen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek, van 9.00 tot 21.00 uur

 

€ 500,50

1.1.8

Zondag, in een locatie anders dan het gemeentehuis, doch aangewezen als huis der gemeente als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek, van 9.00 tot 21.00 uur

 

€ 623,50

1.1.9

Trouw-of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw- of partnerschapsboekje

 

 

1.1.9.1

in luxe uitvoering (leder)

 

€ 56,80

1.1.9.2

in een normale uitvoering (kunststof)

 

€ 27,30

1.1.10

Getuigen Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen van gemeentewege, per getuige

 

€ 54,30

1.1.11

Verhoging tarief

De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.1.2 t/m 1.1.4 en 1.1.6 t/m 1.1.8 worden verhoogd, indien het huwelijk/partnerschap wordt voltrokken in een specifiek aangewezen huis der gemeente, met

 

€ 99,10

 

Verlaging tarief

De tarieven genoemd onder 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.7 en 1.1.8 worden, na benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 3c van het Reglement burgerlijke stand, verminderd met een bedrag van

 

€ 192,80

1.1.13

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 3c van het Reglement burgerlijke stand

 

€ 99,10

1.1.14

Afschriften en uittreksels

 

 

1.1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

 

 

1.1.14.2

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand

*

€ 12,90

1.1.14.3

voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van een huwelijk in een registratie van een partnerschap* van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van overlijden (* omzetting is sinds 1 maart 2009 niet meer mogelijk, het is wel mogelijk om van bestaande aktes een afschrift of uittreksel te krijgen)

*

€ 12,90

1.1.14.4

voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 1:49a van het Burgerlijk Wetboek (een Nederlander wenst buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)

*

€ 22,90

1.1.14.5

voor uittreksels uit de burgerlijke stand, die noodzakelijk zijn, voor een in de gemeente Castricum te sluiten huwelijk, partnerschap of omzetting worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

1.1.14.6

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

*

€ 12,90

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Geldigheid

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag :

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* 10 jaar

€ 64,40

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* 5 jaar

€ 51,20

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* 10 jaar

€ 64,40

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* 5 jaar

€ 51,20

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* 10 jaar

€ 64,40

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* 5 jaar

€ 51,20

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

* 5 jaar

€ 51,20

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

* 10 jaar

€ 50,40

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

* 5 jaar

€ 28,45

1.2.6

Spoed

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2 tot en met 1.2.5.2 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

*

€ 53,30

1.2.7

Thuisbezorgen reisdocumenten De tarieven als genoemd in dit hoofdstuk, worden indien de aanvrager niet in staat is om de aanvraag persoonlijk op het gemeentehuis te doen, en/of niet in staat is het aangevraagde document persoonlijk af te halen, vermeerderd met het hiernaast genoemde bedrag, met dien verstande dat dit bedrag per keer slechts éénmaal in rekening wordt gebracht, ongeacht het aantal te verstrekken documenten op eenzelfde bezoekadres

 

€ 53,30

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

*

€ 38,95

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het bedrag dat door de RDW hiervoor is vastgesteld

*

€ 34,10

1.3.3

Voor het beschikbaar stellen van een Eigen Verklaring als bedoeld in de Wegenverkeerswet geldt het tarief zoals door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen is aangegeven

*

€ 32,80

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2

tot afgifte in persoon van een uittreksel uit de basisregistratie personen

 

€ 8,20

1.4.3

tot afgifte via de electronische weg van een uittreksel uit de basisregistratie personen

 

€ 8,20

1.4.4

Voor het afgeven van een persoonslijst ingevolge de Wet BRP bedraagt het tarief

 

€ 11,90

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in art 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

*

€ 7,50

 

Voor uittreksels uit de basisregistratie personen, die noodzakelijk zijn, voor een in de gemeente Castricum te sluiten huwelijk, partnerschap of omzetting als bedoeld in deze legestabel worden geen leges in rekening gebracht.

 

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

 

 

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

 

 

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina’s, per pagina

*

€ 0,23

 

met een maximum per bericht van

*

€ 5,00

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina’s

*

€ 22,50

1.6.1.2

bij verstrekking anders dan op papier

*

€ 5,00

1.6.1.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking

*

€ 22,50

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van de subonderdelen 1.6.1.1., 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

 

 

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

*

€ 4,50

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een schriftelijke verklaring over de aan- of afwezigheid van een publiekrechtelijke beperking op grond van de gemeentelijke beperkingenregistratie

 

€ 70,50

1.8.1.2

tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen:

 

€ 55,20

Hoofdstuk 9

Overige dienstverlening

 

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

*

€ 41,35

 

tot het verkrijgen van een attestatie de vita (bewijs van in leven zijn) geldt het tarief zoals opgenomen in het ‘Legesbesluit akten burgerlijke stand’

*

€ 12,90

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

 

€ 11,90

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om naturalisatie gelden de tarieven zoals zijn opgenomen in het ‘besluit Naturalisatie-gelden’

 

 

1.9.2.1

naturalisatie enkelvoudig standaard

*

€ 840,00

1.9.2.2

naturalsatie enkelvoudig verlaagd

*

€ 625,00

1.9.2.3

naturalisatie gemeenschappelijk standaard

*

€ 1.072,00

1.9.2.4

naturalisatie gemeenschappelijk verlaagd

*

€ 858,00

1.9.2.5

mede naturaliserend minderjarig kind

*

€ 124,00

1.9.3

Voor het in behandeling nemen van een optie gelden de tarieven zoals zij opgenomen in het ‘besluit Naturalisatie-gelden’.

 

 

1.9.3.1

optie enkelvoudig

*

€ 179,00

1.9.3.2

gemeenschappelijke optie

*

€ 305,00

1.9.3.3

mede opterend minderjarig kind

*

€ 21,00

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt tot het verstrekken van schriftelijke en/of digitale informatie uit het gemeentelijk archief of administratie, het doen van naspeuringen, per kwartier (inclusief maximaal 10 afdrukken maximaal A-3 formaat)

 

€ 36,80

1.10.1.1

meerdere afdrukken of afdrukken met een groter formaat en of digitale informatie worden alsvolgt berekend:

 

 

1.01.1.2

A4-formaat (per stuk)

 

€ 0,30

1.10.1.3

A3-formaat (per stuk)

 

€ 0,50

1.01.1.4

A2-formaat (per stuk)

 

€ 0,80

1.10.1.5

A1-formaat (per stuk)

 

€ 1,00

1.01.1.6

A0-formaat (per stuk)

 

€ 1,30

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 12

Leegstandswet

 

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

 

€ 191,90

1.12.3

Indien aanvragen als bedoeld in subonderdeel 1.12.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 14

Markten (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

 

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.2

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

 

€ 170,00

1.15.3

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

 

€ 166,70

1.15.4

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.2 bedoelde ontheffing

 

€ 166,70

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat het maximum tarief zoals opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000:

*

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor iedere volgende speelautomaat per speelautomaat het maximum tarief zoals opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 2000:

*

€ 34,00

1.16.1.3

Voor één kansspelautomaat, met een geldigheidsduur van vier jaar:

*

€ 226,50

1.16.1.4

Voor iedere volgende speelautomaat met een geldigheidsduur van vier jaar:

*

€ 90,50

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

 

€ 108,40

Hoofdstuk 17

Kabels en leidingen

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding of het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de AVOI

 

 

1.17.1.1

indien het betreft een graafmelding (klein werk < 25m1 tracé)

 

€ 165,70

1.17.1.2

indien het betreft een aanvraag voor een instemmingsbesluit (tracé 25 - 250 m1)

 

€ 256,00

1.17.1.3

indien het betreft een aanvraag voor een instemmingsbesluit (tracé 250 - 1000 m1)

 

€ 334,90

1.17.1.4

aanvraag voor een instemmingsbesluit (tracé 1000 - 2500 m1)

 

€ 447,50

1.17.1.5

indien een instemmingsbesluit voor een tracé groter is dan 2500 m1, wordt het legesbedrag aan de hand van de lengte van het tracé berekend, analoog aan de berekening van de tarieven voor de

standaard-tracés (zoals genoemd in de artikelen 1.17.1.2, 1.17.1.3, 1.17.1.4) eventueel aangevuld met bijkomende coordinatie- en toezichttaken. Op basis hiervan wordt door de gemeente een offerte voorgelegd aan de netbeheerder. Indien binnen 1 jaar tijd door 1 netbeheerder 2 of meerdere instemmingsbesluiten worden aangevraagd voor aansluitende K&L trajecten of K&L trajecten die duidelijk tot 1 project behoren, dan worden deze aanvragen als 1 aanvvraag beschouwd en wordt bij een lengte van meer dan 2500m een offerte voorgelegd aan de netbeheerder.

 

 

1.17.2

Indien een overleg plaatsvindt - met een netwerkbeheerder of met een netwerkbeheerder en overige belanghebbenden – dan wordt per overleg in rekening gebracht

 

€ 304,00

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

 

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 

 

1.18.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten bedraagt

 

€ 76,70

1.18.3

een vergunning van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (openbare plaats anders gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan)

 

€ 105,20

1.18.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.2

 

€ 103,70

1.18.4.1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.18.2 wanneer deze langs electronische weg wordt aangevraagd

 

€ 87,20

1.18.4.2

Indien de onder 1.18.4 genoemde ontheffing een ontheffing betreft voor het rijden met een (landbouw) voertuig op een fietspad, dan worden per ontheffinghouder voor de eerste twee ontheffingen geen leges in rekening gebracht

 

€ 115,20

1.18.5

een eerste aanvraag bij de gemeente Castricum voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

 

€ 175,00

1.18.5.1

indien een gehandicaptenparkeerkaart wordt afgegeven voor een periode, korter dan 5 jaar wordt voor ieder jaar een evenredig bedrag berekend, waarbij een gedeelte van een jaar als heel jaar wordt berekend

 

 

1.18.6

aanwijzing en inrichting van een gehandicaptenparkeerplaats (verkeersteken E06) als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt

 

€ 100,00

1.18.6.1

Voor de feitelijke aanwijzing en inrichting van een gehandicaptenparkeerplaats (verkeersteken E06) als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bedraagt het tarief

 

€ 250,00

1.18.7

het wijzigen van het onderbord, als bedoeld in artikel 8 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), ten behoeve van een aangewezen gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

 

€ 109,80

Hoofdstuk 19

Diversen

 

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het inzamelen van oude materialen en afvalstoffen, met een geldigheidsduur van één jaar

 

€ 69,50

1.19.1.2

voor het innemen tot van een standplaats met een voertuig (bijvoorbeeld caravan) of ligplaats met een pleziervaartuig, weekendschip e.d. seizoen

 

€ 103,00

1.19.1.3

voor een vergunning tot het innemen van een ligplaats met een woonboot en dergelijke

 

€ 104,90

1.19.2

Sluitingstijden

 

 

1.19.2.1

voor het in behandeling nemen van een ontheffing sluitingstijd:

 

€ 74,40

1.19.3

Inzamelingsvergunning

 

 

1.19.3.1

het inzamelen van geld of goederen als bedoeld in artikel 5.13 APV

 

€ 67,40

1.19.4

indien de aanvraag als bedoeld in 1.19.3.1 via het digitale aanvraagformulier op de website wordt aangevraagd

 

€ 41,60

1.19.5

vermindering leges

 

 

1.19.5.1

Wanneer er binnen deze titel sprake is van meerdere aanvragen die tegelijkertijd worden ingediend wordt de heffing bij de tweede en volgende aanvraag verminderd met een bedrag van € 16,50 per aanvraag.

 

 

Titel 2

 

 

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

 

2.1.1.3

Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2

De schriftelijke (voor)behandeling van een omgevingsvergunning

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

voor het verstrekken van schriftelijke en/of digitale informatie of op welke wijze een voorgenomen project in het kader van de Wabo realiseerbaar is

 

€ 202,00

2.2.2

voor de beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning bedraagt het tarief : 50% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

 

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.1.1.1

wanneer de bouwkosten minder dan € 10.000,00 bedragen: 5,0% van de bouwkosten, met een minimum van € 250

 

 

2.3.1.1.2

wanneer de bouwkosten € 10.000,00 of meer, maar minder dan € 50.000,00 bedragen: € 500,00, vermeerderd met 4,2% van de bouwkosten, voor zover deze de € 10.000,00 te boven gaan;

 

 

2.3.1.1.3

wanneer de bouwkosten € 50.000,00 of meer, maar minder dan € 500.000,00 bedragen: € 2180,00, vermeerderd met 4,0% van de bouwkosten, voor zover deze de € 50.000,00 te boven gaan;

 

 

2.3.1.1.4

wanneer de bouwkosten € 500.000,00 of meer, maar minder dan € 2.000.000,00 bedragen: € 20.180,00, vermeerderd met 3,6% van de bouwkosten, voor zover € 500.000,00 te boven gaan

 

 

2.3.1.1.5

wanneer de bouwkosten € 2.000.000,00 of meer, maar minder dan € 5.000.000,00 bedragen: € 74.180,00, vermeerderd met 3,0% van de bouwkosten, voor zover € 2.000.000,00 te boven gaan

 

 

2.3.1.1.6

wanneer de bouwkosten € 5.000.000,00 of meer bedragen: € 164.180,00, vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten, voor zover deze de € 5.000.000,00 te boven gaan.

 

 

 

Welstandstoets

 

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, voor toetsing aan de welstandscriteria, indien het een aanvraag om een omgevingsvergunning betreft alsook voor principeverzoeken en concept aanvragen als bedoeld in 2.1.2 respectievelijk 2.2, hiervoor het advies van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit moet worden ingewonnen, het door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland aan de gemeente Castricum in rekening gebrachte bedrag/bedragen.

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

€ 180,70

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

 

€ 96,60

 

Aanlegactiviteiten

 

 

2.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

€ 386,80

2.3.3

vervallen

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

 

€ 385,20

2.3.4.1.1.1

– met een bouwsom tot 10.000

 

€ 300,00

2.3.4.1.1.2

– met een bouwsom van 10.000 tot 50.000

 

€ 600,00

2.3.4.1.1.3

– met een bouwsom van 50.000 tot 500.000

 

€ 1.200,00

2.3.4.1.1.4

– met een bouwsom van 500.000 en daar boven

 

€ 2.400,00

2.3.4.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

 

€ 385,20

2.3.4.1.2.1

– met een bouwsom tot 10.000

 

€ 300,00

2.3.4.1.2.2

– met een bouwsom van 10.000 tot 50.000

 

€ 600,00

2.3.4.1.2.3

– met een bouwsom van 50.000 tot 500.000

 

€ 1.200,00

2.3.4.1.2.4

– met een bouwsom van 500.000 en daar boven

 

€ 2.400,00

2.3.4.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

 

€ 8.649,30

2.3.4.1.3.1

– met een bouwsom tot 50.000

 

€ 0,00

2.3.4.1.3.2

– met een bouwsom van 50.000 en daar boven

 

€ 8.923,00

2.3.4.1.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

 

€ 385,20

2.3.4.1.4.1

– met een bouwsom tot 10.000

 

€ 300,00

2.3.4.1.4.2

– met een bouwsom van 10.000 tot 50.000

 

€ 600,00

2.3.4.1.4.3

– met een bouwsom van 50.000 tot 500.000

 

€ 1.200,00

2.3.4.1.4.4

– met een bouwsom van 500.000 en daar boven

 

€ 2.400,00

2.3.4.1.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

 

€ 385,20

2.3.4.1.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

 

€ 747,30

2.3.4.1.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

 

€ 1.453,30

2.3.4.1.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

 

€ 820,90

2.3.4.1.9

Ontheffing op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) Het tarief voor het doen van een aanvraag bij de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot het verstrekken van een ontheffing ingevolge de artikelen 12 lid 2, 13 lid 2, 14 lid 2, 19 lid 3, 22 lid 4, 24 lid 3, 25 lid 3, 26 lid 2, 28 lid 6 of 32 lid 4 van de PRVS, inclusief eventueel advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en het doen van kennisgevingen ingevolge enig artikel van de PRVS, voor zover deze kosten niet zijn verhaald op een andere wijze, worden volledig doorbelast.

 

 

2.3.4.1.10

Het tarief voor het doen van een aanvraag bij een ander overheidsorgaan voor het verstrekken van een ontheffing, vergunning, verklaring of een andere toestemming ten behoeve van de in deze titel genoemde aanvragen, voor zover deze kosten niet zijn verhaald op een andere wijze, worden volledig doorbelast.

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 730,40

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Castricum 2003 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

 

 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening gemeente Castricum 2003 aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 9 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

 

 

2.3.7

vervallen

 

 

 

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.5 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 251,10

 

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.6 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 177,60

 

Kappen

 

 

2.3.10

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 90,40

2.3.11/2.3.13

vervallen

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

€ 177,60

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

€ 177,60

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een milieukundig of archeologisch bodemrapport wordt beoordeeld:

 

€ 177,60

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

 

€ 177,60

2.3.16.3

voor de beoordeling van een rapport over natuurwaarde of een ecologisch rapport

 

€ 177,60

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.17.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt voorgelegd aan de Agrarische beoordelingscommissie bedraagt het tarief:

 

 

2.3.17.3.1

voor bestaande bedrijven

*

€ 775,00

2.3.17.3.2

voor nieuwe vestiging of beoordeling bedrijfsplan

*

€ 900,00

2.3.17.3.3

nader advies op eerder uitgebracht advies

*

€ 475,00

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

€ 167,30

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.19.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor een advies moet worden ingewonnen van een deskundige op het gebied van natuur en landschap:

 

€ 187,20

2.3.19.2

De wegens in artikel 2.3.19.1 in rekening gebrachte leges worden verhoogd met de aan gemeente Castricum in rekening gebrachte advieskosten.

 

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

2.4.2

indien bij particulier opdrachtgeverschap gebruik wordt gemaakt van de verminderderde bouwbesluittoets als bedoeld in de Crisis en Herstelwet, artikel 6e, of de bouwbesluittoets door een hiervoor gecertificeerd bedrijf is uitgevoerd, bedraagt de vermindering 10 % van de verschuldigde leges volgens artikel 2.3.1 (bouwactiviteit)

 

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

 

2.5.1

Verminderde leges als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

 

 

Bij intrekken van een aanvraag wordt een verminderd tarief in rekening gebracht als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.8 en 2.3.9.

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen wordt 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 8 weken na het in behandeling nemen wordt 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 8 weken en binnen 26 weken na het in behandeling nemen wordt 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.8 en 2.3.9, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5 of 2.3.6, 2.3.8, 2.3.9 of 2.3.10 weigert, wordt 60% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

bijzondere bepalingen bij teruggave

 

 

2.5.4.1

Een bedrag wordt niet teruggegeven indien het minder bedraagt dan

 

€ 16,50

2.5.4.2

Geen teruggaaf vindt plaats voor leges als bedoeld in de artikelen 2.3.17 en 2.3.18

 

 

Hoofdstuk 6

vervallen

 

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

 

€ 96,50

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 8.851,70

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

 

€ 8.851,70

Hoofdstuk 9

Inning van leges

 

 

2.9.1

Indien na het verzenden van de nota de aanvrager verzoekt om de nota op de naam van iemand anders te stellen, wordt het leges bedrag verhoogd met:

 

€ 50,00

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

 

€ 147,80

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder artikel 2

 

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

 

 

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet

 

€ 353,60

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

 

€ 184,30

3.1.4

een aanvraag tot het verkrijgen van een wijzigingsvergunning ingevolge artikel 30a van de Drank- en Horecawet bij wijziging leidinggevenden

 

€ 133,10

3.1.5

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

 

€ 54,10

3.1.6

indien er sprake is van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op grond van artikel 2:28 APV

 

€ 216,10

Hoofdstuk 2

Standplaatsen

 

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van waren

 

 

3.2.1.1

vergunning voor een dag

 

€ 179,80

3.2.1.2

vergunning voor 2 of 3 dagen in één week

 

€ 195,20

3.2.1.3

vergunning voor 4,5,6 of 7 dagen in één week

 

€ 210,60

3.2.1.4

maandvergunning voor 1 dag per week

 

€ 200,30

3.2.1.5

maandvergunning voor 2 of 3 dagen per week

 

€ 215,70

3.2.1.6

maandvergunning voor 4 dagen of meer dagen per week

 

€ 226,00

3.2.1.7

vergunning voor ten hoogste 3 maanden voor 1 dag per week

 

€ 220,80

3.2.1.8

vergunning voor ten hoogste 3 maanden voor 2 of 3 dagen per week

 

€ 236,20

3.2.1.9

vergunning voor ten hoogste 3 maanden voor 4 dagen of meer dagen per week

 

€ 241,30

3.2.1.10

jaarvergunning voor 1 dag per week

 

€ 241,30

3.2.1.11

jaarvergunning voor 2 of 3 dagen per week

 

€ 287,50

3.2.1.12

jaarvergunning voor 4 dagen of meer dagen per week

 

€ 343,90

3.2.1.13

jaarvergunning voor maximaal 3 dagen per maand

 

€ 215,70

Hoofdstuk 3

Evenementenvergunning

 

 

3.3.1

het tarief bedraagt voor het in behandelen nemen van een aanvraag om een vergunning voor

 

 

3.3.2

een evenement A als bedoeld in het Evenementenbeleid

 

€ 82,80

3.3.3

voor een evenement B (met uitzondering van kermis en circus) als bedoeld in het Evenementenbeleid

 

€ 332,00

3.3.4

voor een evenement B (specifiek kermis) als bedoeld in het Evenementenbeleid

 

€ 477,60

3.3.5

voor een evenement B (specifiek circus) als bedoeld in het Evenementenbeleid

 

€ 354,60

3.3.6

voor een vergunning voor het hebben van een uithangbord, reclamebord, lichtreclame en andere daarmee gelijk te stellen voorwerpen

 

€ 113,60

3.3.7

Wanneer een samengestelde aanvraag wordt ingediend als bedoeld in de artikelen 3.3.2 t/m 3.3.6 en één van de onderdelen wordt afgewezen, dan wordt voor het onderdeel dat wordt afgewezen geen leges geheven.

 

 

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

 

 

3.4.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een prostitutie- en/of escortbedrijf

 

€ 1.318,60

Hoofdstuk 5

Gastouderbureau

 

 

3.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastouderbureau tot het inschrijven van een gastouder

 

€ 112,20

Hoofdstuk 6

Diversen

 

 

3.6.1

Indien een advies voor het behandelen van een aanvraag in titel 3 moet worden ingewonnen in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BiboB), dan wordt het tarief verhoogd met:

 

€ 139,60

3.6.2

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning op grond van de brandbeveiligingsverordening

 

€ 240,90

3.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 APV voor het verbod op geluidshinder buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

 

€ 54,30

3.6.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 APV voor het verbod op vuur stoken

 

€ 64,60

3.6.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 APV voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk

 

€ 64,60

3.6.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning of toestemming op grond van de APV en voor zover hiervoor in deze tabel geen tarief is opgenomen zonder interne en/of externe advisering

 

€ 64,60

3.6.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, vergunning of toestemming op grond van de APV en voor zover hiervoor in deze tabel geen tarief is opgenomen met interne en/of externe advisering

 

€ 95,30

3.6.8

Wanneer er binnen deze titel sprake is van meerdere aanvragen die tegelijkertijd worden ingediend wordt de heffing bij de tweede en volgende aanvraag verminderd met een bedrag van € 16,50 per aanvraag.

 

 

Naar boven