Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2016, 176632BeleidsregelsHet college van burgemeester en wethouders van Gouda;

 

gelezen het voorstel van 1 december;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 

besluit tot

 

Wijziging “Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen’’

 

Artikel I

Artikel 2.5 van de “Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen’’ komt te luiden:

Artikel 2.5 Taxibedrijven

 • 1.

  Aan taxiondernemers die zijn ingeschreven in het landelijke taxiregister kan ontheffing worden verleend voor het rijden in het autovrij gebied in de binnenstad.

 • 2.

  Ten aanzien van de ontheffing geldt het volgende:

  • a.

   een taxi waarmee gebruik wordt gemaakt van de ontheffing is uiterlijk herkenbaar als taxi;

  • b.

   de ontheffing geldt uitsluitend voor het direct halen en brengen van passagiers in het autovrij gebied binnenstad;

  • c.

   de bestuurder van een taxi waarmee gebruik wordt gemaakt van de ontheffing ten behoeve van het aanbieden van taxivervoer op de openbare weg, houdt zich aan de Regeling taxivervoer Gouda.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2016

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

, secretaris , burgemeester

Toelichting

Met dit besluit worden de “Beleidsregels ontheffingen autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen” aangepast. Aan artikel 2.5 van de beleidsregels is toegevoegd dat aan een ontheffing om in het autovrije gebied in de binnenstad van Gouda te mogen rijden het voorschrift is verbonden dat taxibestuurders die de ontheffing gebruiken om taxivervoer aan te bieden op de openbare weg, zich dienen te houden aan de Regeling taxivervoer Gouda.

In die regeling zijn eisen en verplichtingen voor taxichauffeurs opgenomen in het belang van de kwaliteit van het taxivervoer, onder meer om de verkeersveiligheid en een professionele dienstverlening bij het aanbieden van taxivervoer op de openbare weg te bevorderen.

Indien gebruikers van een ontheffing zich niet houden aan de Regeling taxivervoer kunnen burgemeester en wethouders de ontheffing om in het autovrije gebied te mogen rijden (tijdelijk) intrekken. Normaal gesproken zal hier een waarschuwing aan voorafgaan; bij zeer ernstige overtredingen, zoals het gebruik van geweld tegen klanten, toezichthouders of handhavers, kan de ontheffing zonder waarschuwing worden ingetrokken.