Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 175079Beschikkingen | afhandelingGemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het vervangen van het dak en gevelbekleding, Ringlaan 9 in Eerbeek

Status: verleend

Datum verzonden: 8 december 2016

Locatie: Ringlaan 9 in Eerbeek

Voor: het vervangen van het dak en gevelbekleding

Activiteit(en): Bouwen van een bouwwerk (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo), het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo)

Registratienummer: Z-HZ_WABO-2016-0999

Inzien vergunning

De vergunning en bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Zie voor de openingstijden van het gemeentehuis en voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 14 december 2016