Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 174810Plannen | overigVaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening (2016, nr. 327/1438)

 

Nummer 327/1438

Agendapunt 46

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan Kop Zuidas 2e partiële herziening

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016 van 4 oktober 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1438),

Gelet op:

 de Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.1, eerste lid;

 de Crisis- en herstelwet, artikel 1.1, eerste lid, onder a en tweede lid jo bijlage II onder Aa nummer 3,

Besluit:

  • 1.

    het bestemmingsplan Kop Zuidas, 2e partiële herziening, bestaande uit de verbeelding en regels en vergezeld van een toelichting, met identificatienummer NL.IMRO.0363.K1604BPGST-VG01 in elektronische en analoge vorm vast te stellen waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt is van een ondergrond welke ontleend is aan de Grootschalige Basiskaart Amsterdam, versie 2016;

  • 2.

    geen exploitatieplan vast te stellen;

  • 3.

    dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 9 november 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe