Subsidieregeling Prestatiesport

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den IJssel 2017 (ASV);

overwegende dat:

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling vaststelt welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie;

 • -

  het college op basis van artikel 3 van de ASV bij subsidieregeling tevens kan bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor subsidie;

 • -

  de ASV op het verstrekken van subsidies van toepassing is, voor zover daarvan niet bij subsidieregeling wordt afgeweken;

 • -

  de ASV op onderdelen bij subsidieregeling kan worden aangevuld.

   

Besluit vast te stellen de Subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2017.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  Prestatiesport: sportbeoefening waarbij een sportvereniging met een standaard seniorenteam uitkomt op het hoogste of op het één na hoogste niveau in de landelijke competitie, die niet beroepsmatig van aard is.

 • b.

  NOC*NSF: Nederlandse sportorganisatie die ten doel heeft (top)sport in Nederland te bevorderen en haar leden, zijnde sportverenigingen, te ondersteunen.

 • c.

  Sportbond: Overkoepelende bond ter bevordering van een bepaalde tak van sport.

 • d.

  Sportvereniging: Een binnen- of buitensportvereniging die geografisch en statutair gevestigd is in Capelle aan den IJssel, rechtstreeks dan wel via de (overkoepelende) bond aangesloten is bij NOC*NSF en binnen- of buitensportactiviteiten ontwikkelt voor de inwoners van Capelle aan den IJssel.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie voor prestatiesport wordt verstrekt ter tegemoetkoming in de hogere kosten, zoals bondsafdrachten en vervoerskosten, die gepaard gaan met het beoefenen van prestatiesport.

Artikel 4. Subsidieontvanger

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een sportvereniging.

 • 2.

  De sportvereniging:

  • a.

   mag geen winstoogmerk hebben;

  • b.

   dient uitsluitend of vrijwel uitsluitend met vrijwilligers te werken en;

  • c.

   dient een openbaar karakter te hebben, dat wil zeggen voor alle Capellenaren toegankelijk te zijn

of activiteiten te organiseren die voor alle Capellenaren toegankelijk zijn.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de klasse van de landelijke competitie waarin wordt uitgekomen:

 • a.

  De subsidie bedraagt maximaal € 2.500,- voor teams die uitkomen in de hoogste klasse van de landelijke competitie.

 • b.

  De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- voor teams die uitkomen in de op één na hoogste klasse van de landelijke competitie.

 • 1.

  Sportverenigingen die in een sportseizoen prestatiesport beoefenen ontvangen subsidie voor dat seizoen.

 • 2.

  Sportverenigingen kunnen maximaal één keer per kalenderjaar, derhalve hetzij in het zomerseizoen, hetzij in het winterseizoen in aanmerking komen voor een subsidie op basis van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Sportverenigingen kunnen voor maximaal twee teams subsidie aanvragen.

Artikel 6. Aanvraag

Bij een aanvraag om subsidie hoeft de aanvrager, in afwijking van artikel 6, tweede lid, van de ASV, alleen de volgende gegevens over te leggen:

 • a.

  een volledig ingevuld aanvraagformulier;

 • b.

  een overzicht van de competitie-indeling van de betreffende sportbond.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV, ingediend voor 1 september van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Aanvragen ingediend na de termijn genoemd in het eerste lid worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Subsidieplafond enwijze van verdeling

 • 1.

  Jaarlijks wordt door de gemeenteraad de programmabegroting vastgesteld met daarin een verdeling van de beschikbare middelen per subsidieregeling. De aldus in de programmabegroting opgenomen middelen gelden voor deze subsidieregeling als subsidieplafond in de zin van artikel 4:22 van de Awb.

 • 2.

  Een subsidie wordt verleend voor zover het subsidieplafond niet wordt overschreden.

 • 3.

  De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die voldoen aan de eisen van de ASV en deze subsidieregeling. Indien op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag wordt ontvangen, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 9. Verantwoording

De sportvereniging is vrij om het bedrag naar eigen inzicht te besteden aan de activiteiten genoemd in artikel 3 en hoeft hierover geen verantwoording af te leggen.

Artikel 10. Verplichtingen

Bij de subsidieverlening kunnen aan de subsidieontvanger nog andere dan de in deze subsidieregeling vermelde verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  De subsidieregeling Prestatiesport Capelle aan den IJssel 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregelingtreedt in werking op 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze subsidieregelingwordt aangehaald als: Subsidieregeling Prestatiesport 2017.

Toelichting

Deze regeling bevat op onderdelen specifieke aanvullingen of wijzigingen op de ASV. De meeste artikelen spreken voor zichzelf, Ten aanzien van artikel 4 wordt opgemerkt, dat het college op grond van artikel 3 van de ASV, voor zover van toepassing in een subsidieregeling tevens bepaalt welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen. In artikel 3 wordt voor de Subsidieregeling Prestatiesport vastgelegd aan welke partijen een subsidie kan worden verstrekt.

Naar boven