Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017 gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat burgemeester en wethouders, in het kader van artikel 3 lid 3 van de Parkeerplaatsenverordening 2014, de bevoegdheid hebben om nadere regels te stellen voor het aanvragen, toewijzen en uitgeven van parkeervergunningen;

 

overwegende dat de nadere regels per doelgroep aangeven waaraan men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een parkeervergunning voor het parkeren op straat dan wel een garageplaats in de door de gemeente geëxploiteerde belanghebbendengarages;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels:

AFDELING I – DOELGROEPEN

Artikel 2 Parkeervergunning bewoner

a. De houder van een voertuig die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied kan een parkeervergunning bewoner aanvragen.

b. De aanvrager wordt als houder van het voertuig aangemerkt als:

1. het kenteken volgens de RDW op zijn/haar naam staat geregistreerd;

2. het kenteken volgens de RDW op naam staat van de partner van de aanvrager en er sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of notarieel bekrachtigd samenlevingscontract;

3. het kenteken volgens de RDW op naam staat van een bedrijf of leasemaatschappij en dekentekenhouder een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat aanvrager dagelijks bestuurder is van het voertuig.

c. In de binnenstad (zone A1) wordt per kadastraal geregistreerd woonadres maximaal 1 parkeervergunning uitgegeven. In zone A2 en in zone B1 worden maximaal 2 parkeervergunningen per kadastraal geregistreerd woonadres uitgegeven. Vanwege de beperkte parkeerruimte wordt in enkele deelrayons van zone A2, te weten Oudwijk, Vogelenbuurt, Watervogelenbuurt en Wittevrouwen, per kadastraal geregistreerd woonadres maximaal 1 parkeervergunning uitgegeven.

d. Het aantal eigen autoparkeerplaatsen waarover men geacht wordt te beschikken, wordt afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor men in aanmerking komt met inachtneming van het gestelde in artikel 19 als de parkeervergunning wordt aangevraagd voor een adres in zoneA1 of zone A2.

4. Het college van burgemeester en wethouders kan de adressen die over een gezamenlijke parkeervoorziening kunnen beschikken uitsluiten van het aanvragen van een eerste en/of een tweede parkeervergunning wanneer in deze parkeervoorziening voldoende parkeerruimte is gerealiseerd voor eerste en/of tweede voertuigen. Dit geldt voor zone A1, A2 en B1.

e. De parkeervergunning wordt op kenteken uitgegeven.

f. Een vergunninghouder kan maximaal vijf keer per kalenderjaar een ander kenteken doorgeven ten behoeve van het parkeren van een vervangende auto. Dit kenteken hoeft niet te voldoen aan de vereisten in lid b. Na maximaal vijf dagen wordt de kentekenwijziging ongedaan gemaakt en staat de vergunning weer op het kenteken waarvoor deze is verleend.

g. De parkeervergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven. Alleen voor elektrische auto’s kan de parkeervergunning ook voor een aangrenzend deelrayon worden uitgegeven ten behoeve van het opladen.

h. Vergunningen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum in het betreffende deelrayon niet wordt overschreden. Bij onvoldoende ruimte wordt de parkeervergunning toegewezen aan de aanvrager en vervolgens op de wachtlijst voor eerste of tweede parkeervergunningen geplaatst, behalve als er geen tweede parkeervergunningen worden uitgegeven in het betreffende deelrayon.

i. In deelrayons met een wachtlijst van minimaal zes maanden voor eerste parkeervergunningen hoeft bij de aanvraag van een eerste parkeervergunning bewoner nog geen kenteken opgegeven te worden. Op het moment dat de parkeervergunning uitgegeven kan worden, moet het kenteken in het vergunningensysteem bekend zijn anders vervalt de aanvraag. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van dat kenteken conform de criteria in lid a en b.

j. Als de parkeervergunning wordt aangevraagd

5. voor een deelrayon dat geheel valt binnen het gebied waar op basis van een raadsbesluit een milieuzone is of wordt ingesteld en

6. voor een motorvoertuig dat niet voldoet aan de toelatingseisen voor die milieuzone

wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 3 Bezoekersvergunning

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied kan een bezoekersvergunning aanvragen.

b. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal 1 bezoekersvergunning uitgegeven.

c. De bezoekersvergunning wordt op naam uitgegeven.

d. De bezoekersvergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven.

e. De bezoekersvergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren op parkeerapparatuur-plaatsen.

f. De bezoekersvergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 4 Parkeervergunning particulier autodelen

a. Een parkeervergunning particulier autodelen kan worden uitgegeven aan:

1. de houder van een voertuig die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied en die zijn auto tevens beschikbaar stelt aan bewoners die op een kadastraal adres in een ander deelrayonzijn ingeschreven en die daartoe allen ingeschreven staan voor het betreffende kenteken bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik;

2. een bewoner die volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied die gebruik maakt van een auto van een bewoner die op een kadastraal adres in een ander deelrayon is ingeschreven en die daartoe voor het betreffende kenteken ingeschreven allen staan bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik.

a. Voor de parkeervergunning particulier autodelen gelden dezelfde voorwaarden als voor de parkeervergunning bewoner, met uitzondering van:

1. voor de aanvrager van een parkeervergunning particulier autodelen geldt het ‘kenteken-op-naam-criterium’ niet als de aanvrager gebruiker is van het voertuig;

2. als het om een lease- of bedrijfsauto gaat, moet een verklaring worden overlegd van de kenteken-houder waarin staat dat de auto door alle aanvragers gebruikt wordt;

3. bij particulier autodelen kunnen voor één kenteken meerdere parkeervergunningen voor verschillende deelrayons worden uitgegeven.

a. De parkeervergunning telt mee in het aantal parkeervergunningen dat maximaal per kadastraal geregistreerd woonadres wordt uitgegeven.

Artikel 5 Parkeervergunning huur- en leenauto’s

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied kan een parkeervergunning huur- en leenauto’s aanvragen onder de voorwaarden dat voor het betreffende adres geen bewonersvergunning of garageabonnement is uitgegeven en dat de aanvrager in het bezit is van een geldig rijbewijs.

b. De parkeervergunning wordt op (gefingeerd) kenteken uitgegeven.

c. De parkeervergunning wordt geactiveerd via de tijdelijke kentekenwijziging onder de voorwaarde dat dit een Nederlands kenteken is.

d. Per jaar kan de vergunninghouder maximaal twaalf keer een tijdelijke kentekenwijziging doorgeven voor maximaal vijf dagen per keer.

e. De parkeervergunning is geldig in het deelrayon waar de bewoner woonachtig is.

f. De parkeervergunning wordt ook uitgegeven als het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen in een deelrayon is bereikt, de aanvraag wordt dus niet op een wachtlijst geplaatst.

g. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven, met een minimum van één jaar.

h. Per woonadres kan maximaal één keer per jaar een parkeervergunning huur- en leenauto’s worden aangevraagd.

Artikel 6 Parkeervergunning terminale mantelzorg

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied en die volgens een schriftelijke verklaring van een medisch specialisten terminale patiënt is die binnen afzienbare tijd komt te overlijden kan een parkeervergunning terminale mantelzorg aanvragen.

b. De parkeervergunning is bedoeld voor het uitoefenen van mantelzorg ten aanzien van deze patiënt.

c. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal 1 parkeervergunning voor terminale mantelzorg uitgegeven.

d. De parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken. Als meerdere personen van de parkeervergunning gebruik maken, kan de parkeervergunning worden uitgegeven op naam van de persoon die wordt verzorgd. Dan moet wel worden toegelicht waarom geen gebruik kan worden gemaakt van één auto.

e. De parkeervergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven.

f. De parkeervergunning wordt ook uitgegeven als het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen in een deelrayon is bereikt, de aanvraag wordt dus niet op een wachtlijst geplaatst.

g. De parkeervergunning wordt voor maximaal 3 maanden uitgegeven.

h. Na afloop van de geldigheidsduur moet een nieuwe verklaring van een medisch specialist worden overlegd om de geldigheid van de parkeervergunning met maximaal 3 maanden te verlengen.

Artikel 7 Mantelzorgvergunning

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied en die beschikt over een indicatiebesluit ‘mantelzorg’ van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een WMO-beschikking ‘mantelzorg’ kan een mantelzorgvergunningaanvragen.

b. Om de mantelzorgvergunning te kunnen aanvragen, moet op het kadastraal geregistreerde woonadres een bezoekersvergunning zijn uitgegeven.

c. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal 1 mantelzorgvergunning uitgegeven.

d. De mantelzorgvergunning wordt op naam uitgegeven.

e. De mantelzorgvergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven.

f. De mantelzorgvergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren op parkeerapparatuur-plaatsen.

g. De mantelzorgvergunning wordt voor 1 jaar uitgegeven tenzij aantoonbaar, bijvoorbeeld op basis van het indicatiebesluit van het CIZ of de WMO-beschikking, een langere termijn noodzakelijk is.

Artikel 8 Thuiszorgvergunning

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied en die beschikt over een indicatiebesluit ‘thuiszorg’ van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een WMO-beschikking ‘thuiszorg’ kan een thuiszorgvergunningaanvragen.

b. Om de thuiszorgvergunning te kunnen aanvragen, moet op het kadastraal geregistreerde woonadres een bezoekersvergunning zijn uitgegeven.

c. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal 1 thuiszorgvergunning uitgegeven.

d. De thuiszorgvergunning wordt op naam uitgegeven.

e. De thuiszorgvergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven.

f. De thuiszorgvergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

g. De thuiszorgvergunning wordt voor 1 jaar uitgegeven tenzij aantoonbaar, bijvoorbeeld op basis van het indicatiebesluit van het CIZ of de WMO-beschikking, een langere termijn noodzakelijk is.

Artikel 9 Kraamzorgvergunning

a. Een bewoner die volgens de GBA staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd woonadres in het gefiscaliseerde gebied en die beschikt over verklaring van een verloskundige kan een kraamzorgvergunning aanvragen.

b. Om de kraamzorgvergunning te kunnen aanvragen, moet op het kadastraal geregistreerde woonadres een bezoekersvergunning zijn uitgegeven.

c. Per kadastraal geregistreerd woonadres wordt maximaal 1 kraamzorgvergunning afgegeven.

d. De kraamzorgvergunning wordt op naam uitgegeven.

e. De kraamzorgvergunning wordt voor het deelrayon waar de aanvrager woonachtig is uitgegeven.

f. De kraamzorgvergunning kan alleen worden gebruikt op parkeerapparatuurplaatsen.

g. De kraamzorgvergunning wordt voor 3 maanden uitgegeven.

Artikel 10 Parkeervergunning bedrijf

a. Een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en dat staat ingeschreven op een kadastraal geregistreerd adres in het gefiscaliseerde gebied kan een parkeervergunningbedrijf aanvragen.

b. Om voor een eerste parkeervergunning in aanmerking te komen heeft de aanvrager minimaal1fte geregistreerd bij de KvK.

c. De uitgifte van een tweede en volgende parkeervergunning is gekoppeld aan het aantal fulltimemedewerkers en het bruto vloeroppervlak (m2 bvo) van het bedrijf conform onderstaand overzicht.

Aantal uit te geven parkeervergunningen bovenop de eerste parkeervergunning

zone A1 zone A2 en zone B1 Aantal uit te geven parkeervergunningen bovenop de eerste parkeervergunning fte ≧ 2 fte ≧ 2 1 fte ≧ 10 en BVO ≧ 250 m2 bvo fte ≧ 5 en BVO ≧ 125 m2 bvo 2 fte ≧ 20 en BVO ≧ 500 m2 bvo fte ≧ 10 en BVO ≧ 250 m2 bvo 3 fte ≧ 30 en BVO ≧ 750 m2 bvo fte ≧ 15 en BVO ≧ 375 m2 bvo 4 per extra eenheid van 10 fte en 250 m2 bvo per extra eenheid van 5 fte en 125 m2 bvo 1 parkeervergunning bovenop de reeds uitgegeven parkeervergunningen

d. Het aantal autoparkeerplaatsen waarover men geacht wordt te beschikken, wordt afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor men in aanmerking komt met inachtneming van het gestelde in artikel 19 als de parkeervergunning wordt aangevraagd.

1.Het college van burgemeester en wethouders kan de adressen die over een gezamenlijke parkeervoorziening kunnen beschikken uitsluiten van het aanvragen van een eerste en/of een tweede en volgende parkeervergunning wanneer in deze parkeervoorziening voldoende parkeerruimte is gerealiseerd voor eerste en/of tweede en volgende voertuigen.

a. De (kenteken)houder van een voertuig, wiens woonadres gelijk is aan het vestigingsadres van zijn bedrijf en/of beroep (waardoor hij zowel aan artikel 2 als artikel 10 voldoet), verkrijgt, wat betreft de eerst aangevraagde parkeervergunning, een bewonersvergunning. Bij de aanvraag voor tweede en volgende parkeervergunningen worden de criteria voor zakelijke parkeervergunningen gehanteerd. De uitgegeven bewonersvergunning wordt daarbij afgetrokken van het aantal parkeervergunningen waarvoor men in aanmerking komt.

b. De parkeervergunning wordt op bedrijfsnaam uitgegeven.

c. De parkeervergunning wordt voor het rayon waar de aanvrager is gevestigd uitgegeven.

d. Vergunningen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum in het betreffende rayon niet wordt overschreden. Bij onvoldoende ruimte wordt de parkeervergunning toegewezen aan de aanvrager en vervolgens op de wachtlijst geplaatst.

e. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 11 Onderhouds- en herstelwerkzaamhedenvergunning

a. Een bedrijf dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en dat voor het verrichten van herstel-, onderhouds- of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de locatie waar deze werkzaamheden worden verricht een voertuig moet kunnen parkeren kan een onderhouds- en herstelwerkzaamhedenvergunning aanvragen.

b. De vergunning wordt op naam uitgegeven.

c. De parkeervergunning wordt voor het deelrayon waar de werkzaamheden worden uitgevoerd uitgegeven.

d. De parkeervergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen.

e. De parkeervergunning wordt uitgegeven voor de termijn waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 12 Parkeervergunning autodate

a. Een commerciële organisatie die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en die op abonnement auto's ter beschikking stelt aan gebruikers kan een parkeervergunning autodateaanvragen.

b. Deze commerciële organisatie kan tevens een gereserveerde plaats (autodateplaats) aanvragen, zodat de deelauto’s op vaste plekken in de buurt geparkeerd staan.

c. Parkeren op een autodateplaats is in het gefiscaliseerde gebied alleen mogelijk met een parkeervergunning autodate.

d. Voor elke deelauto kan een parkeervergunning worden aangevraagd.

e. De parkeervergunning wordt op kenteken uitgegeven.

f. De parkeervergunning wordt voor het deelrayon waar de autodateplaats is gevestigd uitgegeven.

g. Als de parkeervergunning wordt aangevraagd

1. voor een deelrayon dat geheel valt binnen het gebied waar op basis van een raadsbesluit geheel of gedeeltelijk een milieuzone is of wordt ingesteld en

2. voor een motorvoertuig dat niet voldoet aan de toelatingseisen voor die milieuzone

wordt de aanvraag afgewezen.

a. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 13 Parkeervergunning artsen en verloskundigen

a. Artsen en verloskundigen die verbonden zijn aan een in Utrecht gevestigde praktijk kunnen een parkeervergunning artsen en verloskundigen aanvragen als:

1. ze over een inschrijfbewijs van de Landelijke Huisartsen Vereniging of de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen beschikken en;

2. een deel van het patiëntenbestand woonachtig is in gefiscaliseerd gebied.

a. De parkeervergunning wordt op kenteken uitgegeven. Daarvoor is het nodig dat:

1. het kenteken volgens de RDW op naam van de aanvrager staat geregistreerd;

2. het kenteken volgens de RDW op naam staat van een bedrijf of leasemaatschappij en de kentekenhouder een schriftelijke verklaring afgeeft waaruit blijkt dat aanvrager dagelijks bestuurder is van het voertuig.

a. De parkeervergunning wordt voor het gehele gefiscaliseerde gebied uitgegeven met uitzondering van het rayon waar de aanvrager volgens de GBA staat ingeschreven (indien van toepassing).

b. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 14 Parkeervergunning markten

a. De marktmeester kan uit naam van een marktstandplaatshouder een parkeervergunning marktenaanvragen als bij de aanvraag een kopie van de inschrijving bij de KvK en de marktstandplaats-vergunning wordt overlegd.

b. Per marktstandplaatsvergunning wordt één parkeervergunning uitgegeven.

c. De parkeervergunning is alleen geldig op de betreffende marktdag. Voor verschillende marktdagen worden dus meerdere parkeervergunningen uitgegeven.

d. De parkeervergunning wordt uitgegeven op kenteken of naam.

e. De parkeervergunning wordt voor het deelrayon waar de markt plaatsvindt uitgegeven.

f. Als de parkeervergunning wordt aangevraagd

1. voor een deelrayon dat geheel valt binnen het gebied waar op basis van een raadsbesluit een milieuzone is of wordt ingesteld en

2. voor een motorvoertuig dat niet voldoet aan de toelatingseisen voor die milieuzone

wordt de aanvraag afgewezen.

a. De parkeervergunning wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

Artikel 15 Parkeervergunning culturele evenementen

a. Een organisatie van culturele evenementen kan een parkeervergunning culturele evenementenaanvragen.

b. De aanvraag van een parkeervergunning culturele evenementen is gekoppeld aan de aanvraag van een evenementenvergunning.

c. Bij de aanvraag wordt onderbouwd hoeveel parkeervergunningen benodigd zijn om de (productie)medewerkers hun werkzaamheden te kunnen laten uitoefenen.

d. De parkeervergunning wordt uitgegeven op naam.

e. De parkeervergunning wordt voor het gehele gefiscaliseerde gebied uitgegeven.

f. De parkeervergunning wordt uitgegeven voor bepaalde tijd; bij de aanvraag wordt de benodigde begindatum en de benodigde einddatum voor de parkeervergunning onderbouwd.

Artikel 16 Tijdelijke parkeervergunning

a. Een ieder die een voertuig wenst te parkeren ten behoeve van een eigen en direct parkeerbelang van tijdelijke duur kan een tijdelijke parkeervergunning aanvragen.

b. Er geldt geen restrictie op de uitgifte van het aantal tijdelijke parkeervergunningen.

c. De parkeervergunning wordt op naam of kenteken uitgegeven.

d. De parkeervergunning wordt voor het gehele gefiscaliseerde gebied uitgegeven.

e. De parkeervergunning kan alleen worden gebruikt voor het parkeren op parkeerapparatuurplaatsen.

f. De parkeervergunning wordt per dag, per week, per maand, per kwartaal of per jaar uitgegeven; bij de aanvraag wordt de benodigde periode aangegeven.

Artikel 17 Garage abonnement

a. Een garageabonnement voor een garageplaats kan worden uitgegeven aan bewoners en bedrijven die in aanmerking komen voor een parkeervergunning bewoners of parkeervergunning bedrijven.

1. Bewoners in de deelrayons Wijk C, Janskerkhof e.o., Nieuwegracht e.o. en Springweg e.o. kunnen een bewonersabonnement aanvragen in alle belanghebbendenparkeergarages in zone A1.

2. Bewoners in overige deelrayons komen alleen in aanmerking voor een bewonersabonnement in een belanghebbendenparkeergarage in het eigen deelrayon.

3. Alle bewoners in het gefiscaliseerde gebied kunnen een abonnement aanvragen voor een P+R-locatie.

b. Een garageabonnement geldt ter vervanging van een parkeervergunning, behalve als dit abonnement is uitgegeven voor een motor.

c. Het garageabonnement wordt op bedrijfsnaam of kenteken uitgegeven.

d. Het garageabonnement kan alleen in de garage waarvoor deze wordt uitgegeven, worden gebruikt.

e. Garageabonnementen worden uitgegeven zolang het uitgiftequotum van de betreffende garage niet wordt overschreden. Bij onvoldoende ruimte wordt de aanvrager op de wachtlijst geplaatst.

f. Het garageabonnement wordt voor onbepaalde tijd uitgegeven.

g. Bij de uitgifte van een garageabonnement wordt een huurovereenkomst tussen aanvrager en gemeente gesloten.

h. Tegen het gemeentelijk besluit om een garageplaats al dan niet te verhuren, kan geen bezwaar worden gemaakt.

AFDELING II – OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 18 Uitgiftequota en wachtlijst

a. Een uitgiftequotum is afhankelijk van:

1. het aantal parkeerplaatsen in het (deel)rayon of in de belanghebbendengarage;

2. de parkeerdruk.

b. Per deelrayon wordt een uitgiftequotum bepaald. Aan dit quotum wordt de uitgifte van parkeervergunningen voor bewoners (artikel 2) en parkeervergunningen particulier autodelen (artikel 4)getoetst.

c. In een deelrayon wordt 3% van het quotum gereserveerd voor de (toekomstige) uitgifte van eerste parkeervergunningen als er in dat deelrayon tweede parkeervergunningen worden uitgegeven.

d. Per rayon wordt een uitgiftequotum bepaald. Aan dit quotum wordt de uitgifte van parkeervergunningen voor bedrijven (artikel 10) getoetst.

e. Per belanghebbendengarage wordt een uitgiftequotum bepaald. Aan dit quotum wordt de uitgifte van garageabonnementen getoetst.

f. Per belanghebbendengarage kan een deel van het quotum worden gereserveerd voor bewoners die een parkeervergunning inleveren of voor andere bijzondere doeleinden.

g. De uitgiftequota worden minimaal één keer per jaar vastgesteld.

h. Als het maximum aantal uit te geven parkeervergunningen in een (deel)rayon is bereikt, dan wordt de parkeervergunning toegewezen aan de aanvrager en vervolgens op de betreffendewachtlijst geplaatst. Als er geen tweede parkeervergunningen worden uitgegeven in het betreffende deelrayon worden aanvragen voor een tweede parkeervergunning direct afgewezen.

i. Bij plaatsing op de wachtlijst is de datum waarop de aanvraag aan de voorwaarden als gesteld in artikel 2, 4 of 10 voldoet, bepalend.

j. De wachtlijst met aanvragen voor een eerste parkeervergunning heeft voorrang boven de wachtlijst met aanvragen voor een tweede parkeervergunning.

k. Een aanvrager kan tegelijkertijd op de wachtlijst voor een parkeervergunning en voor een garage-abonnement, of tegelijkertijd op de wachtlijst voor twee verschillende parkeergarages staan.

l. Een aanvrager kan tegelijkertijd op de wachtlijst voor een parkeervergunning staan en over een garageabonnement beschikken (of andersom: tegelijkertijd op de wachtlijst voor een garageabonnement staan en over een parkeervergunning beschikken) of tegelijkertijd een over een garageabonnement beschikken en voor een andere garage op de wachtlijst staan.

m. Als in een deelrayon langdurig geen tweede parkeervergunningen worden uitgegeven, kan besloten worden de wachtlijst op te heffen. In dat geval wordt per kadastraal geregistreerd woonadres maximaal één parkeervergunning uitgegeven.

Artikel 19 Eigen parkeervoorziening

a. Onder een eigen parkeervoorziening wordt verstaan

1. een parkeerplaats of parkeervoorziening in, op, bij, aan of onder het pand of complex van het adres waarvoor de parkeervergunning wordt aangevraagd, die redelijkerwijs als zodanig te gebruiken is;

2. een abonnement in een gemeentelijke belanghebbendenparkeergarage;

3. een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

a. De eigen parkeervoorziening wordt ook als zodanig beschouwd als:

1. de parkeerplaats niet als zodanig in gebruik is (maar bijvoorbeeld als berging);

2. de parkeerplaats door (onder)huur niet meer door de aanvrager te gebruiken is;

3. de (voormalige) parkeerplaats niet op legale wijze een andere bestemming heeft gekregen, dus zonder dat hiervoor toestemming is verleend via bijvoorbeeld een bouwvergunning;

4. de parkeerplaats niet als zodanig gerealiseerd is.

b. De eigen parkeervoorziening wordt niet als zodanig beschouwd als de (voormalige) parkeerplaatsop legale wijze een andere bestemming heeft gekregen, bijvoorbeeld door het verlenen van toestemming via een bouwvergunning.

Artikel 20 Werkwijze bij de invoering betaald parkeren

a. Bij invoering betaald parkeren wordt bij gelijktijdige aanvraag van meerdere parkeervergunningen degene die het langst staat ingeschreven op het woonadres als eerste vergunninghouder aangemerkt als de aanvragers zelf geen voorkeur hebben of niet tot een voorkeur kunnen komen.

b. Bij invoering betaald parkeren wordt de beschikbare ruimte verdeeld onder aanvragers van een eerste parkeervergunning. De resterende ruimte wordt gebruikt voor uitgifte van tweede parkeervergunningen.

Artikel 21 Overig

a. Aanvragen voor een parkeervergunning worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

b. De parkeervergunning is geldig vanaf het moment dat de verschuldigde parkeerbelasting is voldaan.

c. Bij het parkeren van een voertuig op de in de parkeervergunning aangegeven plaats en wijze dient een schriftelijk uitgegeven parkeervergunning te allen tijde duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te zijn aangebracht.

d. Een parkeervergunning is persoons- en adresgebonden: de parkeervergunning kan niet worden meegenomen naar een nieuw adres of worden doorgegeven aan een nieuwe bewoner of huisgenoot. Alleen wanneer een vergunninghouder binnen het deelrayon waarvoor de parkeervergunning is uitgegeven, verhuist, kan hij zijn parkeervergunningen behouden, tenzij dit strijd oplevert met de uitgiftecriteria. Dit betekent wel dat een eerste parkeervergunning kan worden omgezet naar een tweede parkeervergunning of andersom.

e. In de gebruiksvoorschriften van een parkeervergunning die wordt uitgegeven voor een(deel)rayon dat geheel valt binnen een gebied waar op basis van een raadsbesluit een milieuzone is of wordt ingesteld, wordt het gebruik van deze parkeervergunning door motorvoertuigen die niet voldoen aan de toelatingseisen voor de milieuzone verboden.

f. In uitzonderlijke en schrijnende gevallen kan het college afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 22 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2017".

Artikel 23 Inwerkingtreding

De Beleidsregels uitgifte parkeervergunningen en garageplaatsen 2016 treden in werking met ingang van 1 januari 2017. Daarmee komen eerdere versies van deze beleidsregels te vervallen.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Utrecht, gehouden op 22 november 2016

De secretaris, De burgemeester,

Naar boven