Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 170373Overige overheidsinformatieKennisnemen van de bestuurlijke reactie op moties en beantwoording vragen naar aanleiding van bijbestellingen, bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok (2016, nr. 325/1434)

 

Nummer 325/1434

Agendapunt 44

Onderwerp

Kennisnemen van de bestuurlijke reactie op moties en beantwoording vragen naar aanleiding van bijbestellingen, bestemmingsplan en halfjaarsrapportage Zuidasdok

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016, 28 juni 2016 en 12 juli 2016;

Gelet op:

 artikel 169 van de Gemeentewet;

 artikel 41 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam;

 artikel 169, lid 3: passieve informatieplicht,

Besluit:

kennis te nemen van:

1.de bestuurlijke reactie op motie 302.16 inzake versnelde onderhoudsbeurt

noord-zuid passages Zuidas;

 • 2.

  de bestuurlijke reactie op motie 301.16 inzake levende bamboeschermen dan wel andere begroeide/groene geluidsschermen;

 • 3.

  de bestuurlijke reactie op motie 383.16 inzake het verzoek aan B&W om met ProRail en NS in overleg te treden over de OV-poortjes en de toegankelijkheid van de toekomstige Brittenpassage op station Zuid;

 • 4.

  de beantwoording van in de gemeenteraad gestelde vragen inzake geluidhinder in relatie tot bodemgesteldheid dijklichaam A10;

 • 5.

  de beantwoording van de in de raadscommissie gestelde vragen inzake de halfjaarsrapportage Zuidasdok.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 9 november 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe