Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 170357Overige overheidsinformatie



Kennisnemen van het onderzoek “Herijking RAI” en het uiten van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit “Uitvoeringsfase RAI”. (2016, nr. 375/1419)

 

Nummer 375/1419

Agendapunt 35

Datum besluit B&W 11 oktober 2016

Onderwerp

Kennisnemen van het onderzoek “Herijking RAI” en het uiten van wensen en bedenkingen over het voorgenomen besluit “Uitvoeringsfase RAI”.

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1419);

Gelet op artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet,

Besluit:

1.Kennis te nemen van het kabinet onderzoek opvolging herijking RAI Holding BV (‘RAI’). In het onderzoek zijn het publiek belang, belanghebbenden, financiële gegevens en de aandeelhouderstructuur en governance geanalyseerd. Ook zijn mogelijke restricties, voorwaarden en risico’s van vervreemding geïnventariseerd en is gekeken naar de waarde, scenario’s, mogelijke kopers en het vervolgproces. Hierbij is tevens gekeken naar de maatschappelijke en financiële belangen.

Het advies dat volgt uit het onderzoek is opgenomen in de kabinet bijlage.

2.Kennis te nemen van het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om te starten met de ‘uitvoeringsfase RAI’, waarbij, in het geval van verkoop van het gemeentelijk belang aan een derde partij:

i) het waarborgen van de continuïteit van de RAI voorop dient te staan; en

ii) het publieke belang op andere manieren dan via aandeelhouderschap gewaarborgd dient te blijven, zoals door samenwerking tussen gemeente Amsterdam en RAI bijvoorbeeld ten aanzien van acquisitie van internationale congressen, bereikbaarheid en organisatie van evenementen.

  • 3.

    Kennis te nemen dat, indien noodzakelijk, tijdens de uitvoeringsfase gebruik gemaakt zal worden van externe expertise.

  • 4.

    In te stemmen met het voorstel van het college van B&W om geheimhouding op de bijlage bij deze voordracht te leggen. Deze geheimhouding wordt opgelegd op grond van de gemeentewet artikel 25 en op grond van de Wet Openbaarmaking van Bestuur artikel 10, i) eerste lid onder c en ii) tweede lid onder b.

Ad i) In het kader van het onderzoek heeft RAI bedrijfs- en fabricagegevens met de gemeente gedeeld, welke op vertrouwelijke basis aan de gemeente zijn verstrekt.

Ad ii) Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie tegenover wederpartijen aantasten danwel verzwakken; Openbaarmaking kan de onderhandelingspositie van de gemeente zozeer schaden dat de economische of financiële belangen van de gemeente geacht moeten worden zwaarder te wegen dan het algemeen belang van openbaarmaking.

5.te verklaren dat de gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld haar wensen en bedenkingen over te brengen aan het college van burgemeester en wethouders over het besluit om te starten met de ‘uitvoeringsfase RAI’.

 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd in zijn vergadering op 10 november 2016.

De plv. voorzitter

E.Ünver

De raadsgriffier

mr. M. Pe