Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2016, 170309Plannen | ruimtelijkOntwerpwijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan

Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras met de planidentificatie ‘NL.IMRO.0394.WPGbadlynoostquatr-B001’ ter inzage wordt gelegd.

Het plan 

Het op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost biedt een juridisch planologisch kader voor de bouw van 550 woningen in het deelgebied Quatrebras. Delen van het te ontwikkelen gebied Quatrebras zijn bestemd als Woongebied en in die bestemming is voor 255 woningen een directe bouwmogelijkheid gegeven. De overige 295 woningen zijn, onder andere, voorzien op het huidige tracé van de A9 en kunnen enkel via een in dat plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid gerealiseerd worden.

Omdat de omlegging van de A9 voorspoedig verloopt en de ontwikkeling van deelgebied Quatrebras inmiddels concreet kan worden uitgewerkt, bestaat aanleiding om van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken. Naast woningbouw biedt dit wijzigingsplan een planologische grondslag voor de te realiseren infrastructurele- en openbare voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, water- en groenvoorzieningen.

Inzien

Het ontwerpraadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852.

De terinzagelegging begint op 8 december 2016 en duurt zes weken.

Inloopavond

Op 12 december 2016 wordt een inloopavond in het Servicecentrum aan de Sloterweg 22 in Badhoevedorp gehouden over het ontwerpwijzigingsplan. U kunt de stukken inzien en vragen stellen aan medewerkers van de Gemeente Haarlemmermeer tussen 19.30 – 21.00 uur.

Zienswijzen 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit in het raadhuis te Hoofddorp (zie hiervoor).

Digitaal kunnen personen dat met gebruikmaking van DigiD door een formulier in te vullen, waarheen u verwezen wordt op deze webpagina van een externe website. Die verwijzing staat ook op de website van gemeente Haarlemmermeer, op de webpagina waar u de planstukken van het ontwerpbestemmingsplan kunt raadplegen.

Samenhang

Tegelijk met deze bekendmaking vindt de bekendmaking van het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden plaats.