Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2016, 168447Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Pijlstaartweg 17 te Asten

De volgende verleende omgevingsvergunning is verzonden op genoemde datum:

Pijlstaartweg 17 te Asten

het veranderen van de inrichting

Het besluit met de daarbij behorende bescheiden ligt met ingang van 2 december 2016 gedurende 6 weken in het gemeentehuis bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving ter inzage.

Tegen het besluit om omgevingsvergunning te verlenen kan, met ingang van de dag na de ter inzage legging van het besluit, gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend of door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch treedt het besluit niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.