Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 165990Overige besluiten van algemene strekkingUitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur 2017, stadsdeel Zuid

Stadsdeel Zuid

Periode 2017

Datum vaststelling 28 september 2016

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de subsidieregeling ‘gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten’ wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2017-2020, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het algemeen bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soort activiteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

 

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

In Amsterdam Zuid wonen, werken en verblijven duizenden kunstliefhebbers, kunstenaars, creatieve ondernemers en medewerkers van kunstinstellingen. Dat maakt Zuid uniek. Vanuit deze karakteristiek is een doelstelling van stadsdeel Zuid: het creëren van kansen en slechten van drempels voor kwalitatieve kunstinitiatieven in Zuid. Gestreefd wordt een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken, verspreid over de verschillende gebieden.

Stadsdeel Zuid wil de kwaliteit van de leefomgeving in de buurten en gebieden van Zuid bevorderen door het stimuleren van een divers kunstaanbod:

• van goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit

• dat overtuigend inspeelt op lokale gegevenheden (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch)

• van een professionele uitvoeringskwaliteit, ook in zakelijke zin

• met een overtuigend communicatieplan naar bewoners en bezoekers van de buurten en gebieden in Zuid

 

II

Subsidieplafond (totaal)

€ 260.000

 

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

A.Eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Hieronder wordt verstaan het steunen van tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

B.Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Hieronder wordt verstaan het steunen van privaatrechtelijke organisaties voor periodieke, actuele kunstprojecten/programmering van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

 

IV

TOELICHTING

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten en wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020.

In onderdeel II neemt het algemeen bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2013.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het algemeen bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het algemeen bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies worden afgegeven voor doorlopende activiteiten of programmering. Dan kan gaan om een subsidie voor een jaar of om een meerjarige subsidie.