Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 165762Overige overheidsinformatieVaststellen van de actualisatie van de gebiedsagenda's (2016, nr. 228/453)

 

Nummer 228/453

Publicatiedatum 22 juli 2016

Agendapunt 11

Datum besluit B&W 10 mei 2016

Onderwerp

Vaststellen van de actualisatie van de gebiedsagenda's

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 10 mei 2016 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 453);

Gelet op artikelen 169 en 83 van de Gemeentewet,

Besluit:

1.Kennis te nemen van de brieven van de bestuurscommissies over de actualisatie van gebiedsagenda’s, waarin:

a) de bestuurscommissies van Centrum, Noord en Nieuw-West een wijziging van hun gebiedsagenda’s voorstellen

b) de bestuurscommissies Zuid, West, Zuidoost en Oost aangeven dat er op dit moment geen aanleiding tot actualisatie is.

NB: Bestuurscommissies West en Oost hebben dit onderwerp opgenomen in hun

voorjaarsnotabrief (zie bijgaand daarom ook VJN brief West op pagina 1 en bij Oost op pagina 6).

2.In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van de gebiedsagenda’s van Centrum.

Dit betreft de toevoeging van de doelstelling over schonere lucht en een technische aanpassing van de doelstellingen in de agenda’s.

3.In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van Noord, gebied Noord West.

Dit betreft het toevoegen van een prioriteit over kinderen en jongeren.

  • 4a.

    In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van Nieuw-West tot het toevoegen van het thema vluchtelingen/asielzoekers in de betreffende gebiedsagenda. De voorgestelde opname van vluchtelingen past binnen de besluitvorming om op Riekerhaven dit jaar een groot aantal vluchtelingen (statushouders) te huisvesten, 250 in totaal.

  • 4b.

    Niet in te stemmen met de voorgestelde actualisatie door de bestuurscommissie

van Nieuw-West tot toevoegen van de volgende twee nieuwe ontwikkelingen aan de gebiedsagenda’s: Koers 2025 en kwetsbare wijken/stedelijke vernieuwing. De bestuurlijke besluitvorming over Koers 2025 (1) is nog niet afgerond, opname is daarom nu nog te vroeg.

De voorgestelde toevoeging van Kwetsbare wijken is geen nieuwe ontwikkeling. In de betreffende, in 2015 vastgestelde gebiedsagenda’s staat dit al opgenomen.

(1) in Koers 2025 is de ambitie geformuleerd om tot 2025 de bouw van 50.000 woningen binnen de stadsgrenzen mogelijk te maken: door nieuwbouw en voor een deel ook door transformatie van leegstaand en leegkomend vastgoed. Op welke plekken dit kan gebeuren staat in Koers 2025, een integrale en stadsbrede inventarisatie van woningbouwlocaties.

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd

in zijn vergadering op 14 juli 2016.

De voorzitter

mr. E.E. van der Laan

De raadsgriffier

mr. M. Pe