Gemeenteblad van Amersfoort

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmersfoortGemeenteblad 2016, 161699Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieregeling projecten #InDeBuurt Amersfoort

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort,

 

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel 4, artikel 5 en artikel 21 van de Algemene subsidieverordening 2015;

overwegende dat de Subsidieregeling #InDeBuurt is vastgesteld;

 

overwegende dat de uitgangspunten voor de Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt zijn vastgelegd in de Subsidieregeling #InDeBuurt;

 

overwegende dat aan de subsidieontvanger van de Subsidieregeling #InDeBuurt de uitvoering van de Subsidieregeling Projecten #InDeBuurt binnen het hierin vastgelegde kader zal worden gemandateerd;

 

overwegende dat het gewenst is dat de Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt richting geeft aan de flexibele inzet in wijken en op stedelijk niveau;

 

overwegende dat inwonersinitiatieven belangrijk zijn en ondersteund worden, maar toekenning van subsidies altijd worden gedaan vanuit het belang van de inhoudelijke doelen;

 

overwegende dat de subsidieontvanger van de Subsidieregeling #InDeBuurt de inwonersinitiatieven ondersteunt en begeleidt bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten;

 

overwegende dat wij met deze regeling invulling geven aan het concept van Right to Challenge;

 

overwegende dat alle relevante partijen in de wijk of stad gezamenlijk en in goed overleg vorm hebben gegeven aan de analyse van de wijk of stad en dit hebben vertaald naar een jaarlijks plan van aanpak;

 

overwegende dat binnen het kader van Projecten#InDeBuurt alle partijen in de wijk of stad samenwerken op basis van respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen en persoonlijk contact;

 

besluit vast te stellen de volgende regeling, inclusief de bijbehorende toelichting:

 

SUBSIDIEREGELING PROJECTEN#IN DE BUURT

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop rustende bepalingen wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  aanvrager: de aanvrager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen;

 • -

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening 2015 van gemeente Amersfoort;

 • -

  Buurtbestuurt: adviesorgaan bestaand uit onafhankelijke Amersfoortse inwoners voor de subsidieontvanger

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

 • -

  formele initiatieven: aanvrager die activiteiten uitvoert met grotendeels personen die hiervoor een betaling, vergoeding of anderszins ontvangen;

 • -

  inwonersinitiatieven: aanvrager die activiteiten uitvoert met grotendeels personen die zich onbetaald of vrijwillig inzetten;

 • -

  partij: de subsidieontvanger van en de organisatie verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen geformuleerd in de Subsidieregeling #InDeBuurt;

 • -

  partijen in de wijk of stad: dit betreft inwoners, burgerinitiatieven, ondernemers en organisaties die samenwerken met sociale partners, zoals gebiedsmanagers, sociale wijkteams, politie, onderwijs en sportverenigingen;

 • -

  plan van aanpak: het door het college vastgestelde document waarin de op basis van een analyse benodigde ondersteuning per wijk of op stedelijk niveau op het terrein van de sociale basisinfrastructuur infrastructuur wordt beschreven, wordt ook genoemd wijkplan of stedelijk plan;

 • -

  raad: de gemeenteraad van Amersfoort;

 • -

  wet: Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel om:

 • -

  het netwerk van formele en informele voorzieningen en verbanden in de wijk en buurt (de sociale basisinfrastructuur) versterken;

 • -

  laagdrempelige voorzieningen voor inwoners van Amersfoort te ontplooien die ze de mogelijkheid bieden tot advies (persoonlijk of digitaal), ontmoeting en lichte ondersteuning en toerusting;

 • -

  vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen bij hun waardevolle inzet;

 • -

  te zorgen voor een stevig sociaal fundament met een preventieve en vroeg signalerende functie middels een combinatie van voorzieningen en functies;

Het verstrekken van de subsidie heeft tot doel het uitvoeren van activiteiten in de wijken en op stedelijk niveau, zoals beschreven in artikel 3 en het plan van aanpak, die zijn gericht op bevordering van het algemeen belang en een meerwaarde hebben voor Amersfoort.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor een activiteit, die past binnen het desbetreffende plan van aanpak en de daarin omschreven een of meer doelen. De doelen houden verband met de thema’s ‘kinderen groeien op een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving’, ‘inwoners die moeite hebben met meedoen aan en in de maatschappij worden ondersteund om zelfstandig te kunnen leven en wonen’ en ‘inwoners geven in een wijk en in een buurt zelf vorm aan een vertrouwde, veilige, uitdagende en actieve leefomgeving’ (zie ook artikel 13, 13a en 13b van de Subsidieregeling #InDeBuurt en de Toelichting bij die regeling). De activiteit wordt uitgevoerd op Amersfoorts wijkniveau of stedelijk niveau. De activiteit komt geheel ten goede aan de Amersfoortse inwoners. Een subsidie kan voor een of meer activiteiten worden aangevraagd.

Artikel 4. Vereisten aanvrager

De aanvraag tot €5000 kan worden ingediend door een natuurlijk persoon of rechtspersoon of een samenwerkingsverband van (rechts)personen. Een aanvraag vanaf €5000 kan worden ingediend door een rechtspersoon of een samenwerkingsverband van rechtspersonen. De aanvrager moet aantoonbaar aan de volgende vereisten voldoen:

 • a.

  De aanvrager heeft, of in het geval van een samenwerkingsverband alle leden hebben, geen winstoogmerk met de uitvoering van de activiteiten of met de besteding van de subsidie anderszins;

 • b.

  De aanvrager is, of in het geval van een samenwerkingsverband alle leden zijn, geen partner of geaffilieerde organisatie of persoon van de partij;

 • c.

  Aanvragers die vanuit hun organisatie of vanuit de subsidiabele activiteiten werken met personen in de leeftijd tot 18 jaar beschikken over een Verklaring omtrent Gedrag.

Artikel 5. Indiening aanvraag

De aanvraag voor een subsidie kan gedurende het gehele jaar van 2017, 2018 en 2019 worden ingediend. De beoordelingen vinden vier maal per jaar plaats en wel in de periode vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Om met de desbetreffende beoordelingsronde meegenomen te worden, moet een aanvraag volledig zijn ingediend voor de genoemde datum. In het geval van een onvolledige aanvraag, dat wil zeggen bij ontbreken van gegevens genoemd in artikel 5, krijgt de aanvrager een hersteltermijn conform artikel 4:5 van de wet. Niet volledig ingediende aanvragen, eventueel na verstrijking van de hersteltermijn, worden niet in behandeling genomen. Voor de eerste beoordelingsronde voor het jaar 2017 geldt dat de aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2016 tot 23 december 2016.

Artikel 6. Vereisten aanvraag en procedure aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 9 van de Algemene subsidieverordening legt de aanvrager bij de indiening van de subsidieaanvraag de volgende gegevens over:

  • a.

   een volledig ingevuld aanvraagformulier, te vinden op de website van de subsidieontvanger;

  • b.

   een overzicht per activiteit met benoeming doel, wijk, functie, thema en benodigd budget met toelichting;

 • 2.

  De activiteit moet voldoen aan het plan van aanpak en minimaal bijdragen aan een van de in het plan van aanpak aangegeven doelen.

 • 3.

  De activiteit moet uitvoerbaar en realistisch zijn.

 • 4.

  Het plan van aanpak kan door het college ten hoogste een maand voor de eerstvolgende beoordelingsronde worden aangepast en zal worden gepubliceerd op de website van de subsidieontvanger van de Subsidieregeling #InDeBuurt en er wordt rechtstreeks naar verwezen op de website van de gemeente Amersfoort;

 • 5.

  De aanvraag kan (geheel, gedeeltelijk of in de vorm van een samenvatting) openbaar gemaakt worden, dit met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en openbaarheid;

 • 6.

  In het geval de activiteit in enig geval vergunning plichtig is, dient bij de aanvraag de verkregen vergunning te worden overlegd.

 • 7.

  Het doel per activiteit zoals is aangegeven in de aanvraag kan onderbouwd worden gewijzigd door het college

Artikel 7. Weigeringsgronden

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  Er sprake is van een situatie beschreven in artikelen 4:25 of 4:35 van de wet of in artikelen 10 of 13 van de Algemene subsidieverordening;

 • b.

  Er geen sprake is van subsidiabele activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3;

 • c.

  De benodigde ondersteuning in een wijk zoals beschreven in het plan van aanpak reeds is ingevuld en aldus het vastgestelde doel voor die wijk of op stedelijk niveau volgens het college is bereikt, dit ongeacht de eventuele plaatsing in de rangschikking;

 • d.

  Er niet wordt voldaan aan de vereisten, zoals bedoeld in artikel 4 en 5 lid 1 tot en met 3;

 • e.

  De activiteit niet of niet geheel gericht is op de Amersfoortse inwoners;

 • f.

  Er voor dezelfde subsidiabele activiteit voor het gehele aangevraagde bedrag al een subsidie of budget in welke vorm dan ook beschikbaar is gesteld en dit leidt tot een dubbeling. Er kan voor eenzelfde activiteit geen dubbele subsidie worden aangevraagd.

Artikel 8. Subsidieplafond en deelsubsidieplafonds

 • 1.

  De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting een subsidieplafond in voor deze regeling. Het college stelt jaarlijks binnen vier weken na vaststelling van de begroting per afzonderlijk besluit deelsubsidieplafonds vast. Een deelsubsidieplafond wordt per wijk of op stedelijk niveau vastgesteld.

 • 2.

  Budget wat niet wordt benut in het voorgaande kwartaal van een kalenderjaar kan als restant budget worden doorgeschoven naar het budget voor de volgende periodes voor deze wijk. Met als gevolg dat het deelsubsidiebudget voor die wijk met het restant budget wordt verhoogd.

Artikel 9. Beoordeling

 • 1.

  Namens het college beoordeelt de partij de aanvragen met een bedrag van maximaal € 100.000 en doet dit bij aanvragen vanaf € 500met kennisneming van het advies van de Buurtbestuurt, zoals bedoeld in artikel 10;

 • 2.

  Namens het college kan de partij gemotiveerd afwijken van het advies van de Buurtbestuurt;

 • 3.

  Het college beoordeelt de aanvragen met een bedrag van meer dan € 100.000en doet dit met kennisneming van het advies van de partij;

 • 4.

  Het college kan gemotiveerd afwijken van het advies van de adviescommissie.

Artikel 10. Buurtbestuurt

Partij wordt geadviseerd door inwoners van Amersfoort die kennis van de stad Amersfoort of haar wijken hebben, geen persoonlijk of zakelijk belang hebben bij de aanvragen.

Artikel 11. Rangschikking

 • 1.

  In het geval de subsidieaanvragen voor een wijk of op stedelijk niveau een deelsubsidieplafond overstijgen dan worden de volledige subsidieaanvragen per wijk of op stedelijk niveau gerangschikt. In het geval van een subsidieaanvraag van meer dan één activiteit worden de activiteiten afzonderlijk gerangschikt. De rangschikking is als volgt, in volgorde van hoog naar laag:

  • a)

   Subsidieaanvragen van Amersfoortse inwonersinitiatieven, waarbij geldt dat des te meer inzet van onbetaalde krachten en vrijwilligers des te hoger de rangschikking;

  • b)

   Subsidieaanvragen door/met bestaande partijen in de wijk of (in het geval van subsidieaanvraag op stedelijk niveau) stad;

  • c)

   Aantoonbare verbondenheid met en/of draagvlak in de wijk of (in het geval van subsidieaanvraag op stedelijk niveau) stad;

  • d)

   De activiteit sluit aan bij bestaande faciliteiten, zoals infrastructuur, gebouwen, systemen, websites of bij een bestaande activiteit;

  • e)

   De activiteit is duurzaam, dat wil zeggen de activiteit kan in de toekomst zelfstandig zonder subsidie doorgaan of de activiteit leidt tot een lange termijn bijdrage aan het doel;

  • f)

   De activiteit heeft het potentieel om binnen de periode van de subsidieregeling een veel groter bereik te krijgen in inwoners dan nu wordt beoogd of in meer wijken ook een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen;

  • g)

   Subsidieaanvraag met co-financiering;

  • h)

   Aanvragen die niet voldoen aan een van de bovenstaande aspecten.

 • 2.

  In het geval een aanvraag aan meer dan een van de aspecten zoals genoemd in lid 1 sub a tot en met g voldoet (bijvoorbeeld b en e) dan is dit een cumulatie en komt deze aanvraag hoger in de rangschikking dan degene die scoort op één gelijkwaardig aspect (bijvoorbeeld b).

 • 3.

  Indien honorering van twee of meer aanvragen die gelijk zijn gerangschikt ertoe zou leiden dat het beschikbare deelsubsidieplafond zou worden overschreden, dan ontvangen deze aanvragen een gelijk deel van het resterende deelsubsidieplafond.

Artikel 12. Procedure aanvraag

 • 1.

  De partij besluit namens het college over de subsidieaanvragen van maximaal 100.000,= euro en stelt het overzicht vast van de subsidieontvangers. Dit overzicht bestaat uit in totaal tien overzichten, zijnde negen overzichten op wijkniveau en een overzicht op stedelijk niveau. Het college besluit over de subsidieaanvragen van meer dan 100.000,= euro.

 • 2.

  Uiterlijk binnen zes weken na start beoordelingsronde stelt de partij namens het college of het college zelf de aanvragers schriftelijk in kennis van zijn besluit.

  Indien de beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening niet uiterlijk binnen de genoemde termijn zoals bedoeld in lid 2 kan worden gegeven, stelt de partij namens het college of het college zelf de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt geen inhoudelijke informatie verstrekt. Alleen de kosten voor een aanvraag van een VOG voor natuurlijke personen die niet wordt vergoed via de landelijke regeling, wordt vergoed door het college. Een aanvraag hiervoor kan worden gedaan via het subsidieaanvraagformulier .

Artikel 13. Subsidieverlening

 • 1.

  Subsidie wordt voor de duur van de activiteit verleend. De activiteit vindt plaats of vangt aan in het jaar waarin de aanvraag wordt gedaan. De betaling vindt grotendeels plaats bij wijze van voorschot. De verdeling van de aangevraagde gelden is als volgt:

  • 80% bij aanvang van de activiteit, bij wijze van voorschot;

  • 20% aan het einde van de looptijd van de activiteit, bij vaststelling van de subsidie.

Artikel 14. Subsidievaststelling

Een subsidie met een bedrag van maximaal € 500per activiteit wordt direct vastgesteld.

Artikel 15. Toepasselijkheid Wet Bibob

Een subsidie op grond van deze regeling wordt geweigerd of ingetrokken in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 16. Verplichtingen

In aanvulling op de verplichtingen die op grond van de wet en de Algemene subsidieverordening zijn opgelegd, is de subsidieontvanger verplicht om kenbaar te maken tijdens de uitvoering van de activiteit dat de activiteit wordt uitgevoerd (mede) met subsidie van de gemeente Amersfoort.

Artikel 17. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze subsidieregeling afwijken indien toepassing van de bepalingen zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 18. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 december 2016.

 • 2.

  Deze regeling vervalt per 1 januari 2020.

Artikel 19. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Projecten#InDeBuurt.

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2016.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

De secretaris,

De burgemeester,