Gemeenteblad van Berg en Dal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalGemeenteblad 2016, 16080VerordeningenVaststelling partiële wijziging Afstemmingsverordening (Maatregelenverordening) Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Groesbeek 2015

De raad van de gemeente Berg en Dal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 december 2015;

 

overwegende dat:

 

het college van Burgemeester en Wethouders met ingang van 1 januari 2016 is belast met de uitvoering van de Wet taaleis Participatiewet,

besluit:

 • 1.

  De bedragen voor de compensatie van de uitvoeringskosten Wet taaleis Participatiewet in het gemeentefonds, zoals hieronder aangegeven, structureel te bestemmen voor de uitvoering de Wet taaleis Participatiewet

  2016

  2017 e.v.

  € 4.177,00

  € 8.271,00

 • 2.

  Vast te stellen de navolgende wijziging tot aanpassing van de Afstemmingsverordening (Maatregelenverordening) Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Groesbeek 2015

WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE AFSTEMMINGSVERORDENING (MAATREGELENVERORDENING) PARTICIPATIEWET, IOAW, IOAZ GEMEENTE GROESBEEK 2015

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN

Het begrip onder a) ‘benadelingsbedrag: netto-uitkering waarop eerder, langer of tot een hoger bedrag een beroep wordt of is gedaan ten gevolge van tekortschietend besef van verantwoordelijkheid voor de voorziening in het bestaan’ wordt vervangen door het begrip ‘maatregel: het verlagen van de bijstand op grond van artikel 18, tweede lid, van de wet’.

ARTIKEL 7 GEDRAGINGEN PARTICIPATIEWET

Aan lid 1 wordt toegevoegd sub c: het niet verschijnen op een daartoe aangewezen tijd en plaats voor het maken van de toets, bedoeld in artikel 18b, tweede lid, van de wet.’.

 

artikel 7, lid 1 wordt dan:

Artikel 7. Gedragingen Participatiewet

Gedragingen van een belanghebbende waardoor algemeen geaccepteerde arbeid niet wordt verkregen of een verplichting op grond van de artikelen 9, 9a, 17, tweede lid en tevens van artikel 55 van de Participatiewet niet of onvoldoende wordt nagekomen, worden onderscheiden in de volgende categorieën:

 • 1.

  eerste categorie:

  • a)

   het zich niet tijdig laten registreren als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) of het niet tijdig laten verlengen van de registratie;

  • b)

   het niet of onvoldoende verrichten van een door het college opgedragen tegenprestatie naar vermogen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet;

  • c)

   het niet verschijnen op een daartoe aangewezen tijd en plaats voor het maken van de toets, bedoeld in artikel 18b, tweede lid, van de wet.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal op 28 januari 2016.

De raadsgriffier,

J.A.M. van Workum

De voorzitter,

mr. M. Slinkman