Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 2016 gemeente Waterland

De burgemeester van de gemeente Waterland,

gezien de afspraken in het driehoeksoverleg van 26 september 2016;

overwegende dat:

 

 • er door bewoners van de Rozewerf op Marken al jaren overlast wordt ervaren;

 • de overlast stelselmatig en intensief is;

 • er een beperkt aantal omwonenden zijn en er derhalve sprake is van een beperkt aantal menselijke getuigen;

 • de afgelegen ligging van de Rozewerf leidt tot een relatief lange aanrijtijd van de politie en er derhalve weinig andere mogelijkheden zijn tot objectieve waarneming van overlastfeiten te komen;

 • de weerbaarheid van de slachtoffers beperkt is;

 • de vermeende gepleegde strafbare feiten / overlastfeiten door hun aard moeilijk bewijsbaar zijn;

 • er beperkte andere toezicht instrumenten zijn;

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2.77 van de APV kan besluiten tot plaatsing van vaste camera's voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • het cameratoezicht in het hierna genoemde gebied voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (bijvoorbeeld kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit, subsidiariteit);

 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • ter handhaving van de openbare orde in en rond de Rozewerf op Marken de volgende maatregelen zijn getroffen:

  • -

   de politie is veelvuldig in het gebied aanwezig

 • overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn getroffen om inbreuk op de openbare orde en verslechtering van het woon- en leefklimaatbezit te voorkomen onvoldoende effect sorteren;

 • het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het bewuste gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid;

 • het aanwijzen van dit gebied als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;

 • de aanwijzing van dit gebied voor de voorgestelde periode noodzakelijk is om, via intensivering van de probleemaanpak, het risico van inbreuk op de openbare orde te beperken;tijdig voorafgaande aan de einddatum van de periode een evaluatie zal worden gehouden waaruit moet blijken of het cameratoezicht in het genoemde gebied dient te worden voortgezet;

 

 gelet op:

artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010,

 

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken 2016.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

 • 1.

  Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

 • 2.

  Dit besluit verstaat onder APV: de Algemene Plaatselijke Verordening Waterland 2010.

Artikel 2 Gebiedsaanwijzing

Het gebied Rozewerf te Marken aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de APV, een en ander zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart.

Artikel 3 Bewaren, uitkijken en opslaan gegevens

 • 1.

  Bij incidenten of (dreigende) verstoring van de openbare orde kan de politie de camera’s live uitkijken.

 • 2.

  De camerabeelden worden 24 uur per dag worden opgenomen en opgeslagen.

 • 3.

  De opgenomen beelden worden tegen hoogste 4 weken bewaard.

 • 4.

  De politie bekijkt de opgenomen beelden indien er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 4 Privacybescherming

Op dit cameratoezicht is de privacybeschermingsregeling van toepassing zoals die is neergelegd in de Wet op de Politiegegevens.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan en loopt tot en 28 december 2016.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken2016.

Monnickendam, 11 november 2016

De burgemeester van de gemeente Waterland,

L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

Bijlage 1 behorende bij artikel 2 van het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Rozewerf Marken

Bezwaarmogelijkheid  

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Waterland. Het adres is:

De burgemeester van Waterland, Postbus 1000, 1140 BA MONNICKENDAM.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -

  uw naam, adres en handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dit kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM

Na ontvangst van het verzoekschrift geeft de rechtbank informatie over de heffing van griffierecht.

Digitaal indienen? Dit kan met een DigiD inlogcode.

Bij een bezwaarschrift via het digitale loket op http://www.waterland.nl/bezwaarschrift/

Bij een voorlopige voorziening via loket.rechtspraak.nl/Burgers/

Naar boven