Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 156760BeleidsregelsGemeente Brummen - Inspraak Transformatieagenda MO/BW

Het college van B&W van de gemeente Brummen heeft ingestemd met de concept Transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen 2016-2020. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 zijn maatschappelijke opvang en beschermd wonen taken geworden van individuele gemeenten. Met de agenda wordt vastgelegd dat Brummen voor deze zorg blijft samenwerken met centrumgemeente Apeldoorn en met regiogemeenten Epe, Heerde en Voorst. In de agenda staat hoe op vijf belangrijke thema’s wordt samengewerkt.

Het uitgangspunt van de agenda is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en dat mensen zo veel mogelijk in de eigen wijk opgevangen worden en herstellen. Om die verandering tot stand te brengen, is afgesproken dat op vijf thema’s wordt samengewerkt en maatregelen worden genomen. De vijf thema’s zijn: goede zorginfrastructuur in de wijk, welkom in de wijk, wonen, werk en dagbesteding en de financiële situatie van cliënten.

 

Geef uw mening

De gemeente vindt het belangrijk dat u uw mening kunt geven over de transformatie-agenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De gemeente nodigt u daarom uit om op deze concept transformatie-agendaverordening te reageren. Uw reactie wordt meegenomen in het definitieve voorstel aan het College en de Raad.

 

Inspraak

In de periode van 11 november 2016 t/m 23 december 2016 is inspraak mogelijk voor de transformatie-agenda. De transformatie-agenda ligt in deze periode ter inzage in het gemeentehuis van Brummen en de bibliotheken in Eerbeek en Brummen. Ter verduidelijking is ook een publieksversie opgesteld. De concept transformatie-agenda ligt in dezelfde periode ook ter inzage in de gemeenten Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst.

 

Verder proces

Na de inspraakperiode wordt een inspraaknota geschreven waarin staat hoe de inspraakreacties zijn verwerkt. Ook zal het advies van de Maatschappelijke Advies Raad, die in dezelfde periode kan reageren, worden verwerkt. Dit zal in overleg met de andere betrokken gemeenten gebeuren. De transformatie-agenda en inspraaknota worden vervolgens aan het college ter besluitvorming voorgelegd. In juni 2016 wordt de agenda aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Reageren

U kunt uw opmerkingen ten aanzien van de concept beleidsnota tot en met 23 december 2016 schriftelijk indienen bij het college van B&W, Postbus 5, 6970 AA Brummen, onder vermelding van Inspraakreactie Transformatie-agenda MO/BW. Daarnaast heeft u de mogelijkheid te reageren via e-mailadres m.dolfing@brummen.nl.