Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2016, 156607BeleidsregelsGemeente Brummen - Inspraak Verordening Jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders van Brummen maakt bekend dat de concept Verordening Jeugdhulp 2017 ter inzage ligt.

 

Geef uw mening

De gemeente vindt het belangrijk dat u uw mening kunt geven over de Verordening Jeugdhulp. De gemeente nodigt u daarom uit om op deze verordening te reageren. Uw reactie wordt meegenomen in het definitieve voorstel aan het College en de Raad.

 

De Verordening Jeugdhulp

De Verordening Jeugdhulp is een juridisch document waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Jeugdwet. De verordening geeft onder meer inzicht in de vormen van jeugdhulp die in Brummen worden aangeboden, regels voor de toegang en toeleiding tot jeugdhulp.

De Verordening Jeugdhulp is op een aantal onderdelen aangepast. Zo is bijvoorbeeld het familiegroepsplan opgenomen in de concept Verordening Jeugdhulp 2017 en is de ouderbijdrage, die afgeschaft is, verwijderd uit de Verordening Jeugdhulp 2015. Een cliënt houdt recht op een lopende voorziening verstrekt op grond van de Verordening Jeugdhulp gemeente Brummen 2015, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen.

 

Inspraakperiode

De concept Verordening Jeugdhulp 2017 ligt van vrijdag 11 november tot en met vrijdag 23 december 2016 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31, 6971 BV Brummen. Tevens zal de verordening ter inzage liggen in de bibliotheek in Brummen en Eerbeek. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen tot en met vrijdag 23 december  2016 hun zienswijze schriftelijk (Postbus 5, 6970 AA Brummen), of per e-mail (a.ribbers@brummen.nl) richten aan het college, t.a.v. mevr. A. Ribbers onder vermelding van Inspraakreactie Verordening Jeugdhulp. De concept Verordening jeugdhulp 2017 is eveneens aangeboden aan de Maatschappelijke Adviesraad ter advisering. Na afloop van de inspraak- en adviseringstermijn worden de binnengekomen reacties en de reactie van de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) verwerkt en wordt de Verordening Jeugdhulp 2017 in het College behandeld. Daarna wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad.