Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2016

 

(Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2016)

 

ALGEMEEN

 

Artikel 1 Bekendmaking

Burgemeester en wethouders maken het beschikbaar zijn of komen van een woonwagenstandplaats welke verkocht respectievelijk verhuurd zal worden bekend door publicatie op de internetsite www.heerlen.nl. Hierbij wordt een termijn gegeven waarbinnen door belangstellenden kan worden gereageerd, alsmede de wijze waarop men dient te reageren. Op basis van de binnenkomende reacties wordt een belangstellingsregister samengesteld.

 

Artikel 2 Toelating

Voor toewijzing van een woonwagenstandplaats en aanbieding van een koop- dan wel huurcontract komen in aanmerking:

1. kandidaten die tijdig hebben gereageerd op de bekendmaking als bedoeld in artikel 1;

2. kandidaten die beschikken, dan wel aantonen binnen twee maanden te kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen/woonvorm waarvoor op basis van het vigerende bestemmingsplan (al dan niet via een vrijstellingsprocedure) een omgevingsvergunning kan worden verleend.

 

Artikel 3 Volgordebepaling

1. Indien meerdere kandidaten reageren op de bekendmaking als bedoeld in artikel 1 en voldoen aan het gestelde in artikel 2, vindt zowel bij verkoop als verhuur van een woonwagenstandplaats de toewijzing plaats aan de hand van de volgende voorrangsregels en volgorde:

a. eerste-, tweede-, en derdegraads bloedverwanten die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats al ten minste één jaar op de betreffende locatie als inwonende verblijven;

b. eerste-, tweede-, en derdegraads bloedverwanten die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats niet meer op de betreffende locatie verblijven, echter daar in het verleden wel hebben gewoond;

c. aanverwanten van de bewoners van de betreffende woonwagenlocatie;

d. bloed- en aanverwanten van de bewoners van de overige Heerlense woonwagenlocaties;

e. overige belanghebbenden voor een woonwagenstandplaats;

f. bij gelijke geschiktheid vindt er een notariële loting plaats.

2. Bij het aanbieden van een woonwagenstandplaats prevaleert verkoop boven huur.

3. Indien er naar het oordeel van burgemeester en wethouders in medisch en/of in sociaal-maatschappelijk opzicht sprake is van een aantoonbaar urgente situatie, blijkend uit een onafhankelijk deskundigenrapport, kan burgemeester en wethouders, in afwijking van het bepaalde in vorenstaande artikelen, aan een standplaatszoekende urgentie verlenen.

 

Artikel 4 Te overleggen gegevens

1. Om in aanmerking te komen voor een koopstandplaats dient men:

a. een schriftelijk gedocumenteerd verzoek te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen;

b. over voldoende middelen te beschikken om de koop te kunnen financieren, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen verkregen via derden.

2. Om in aanmerking te kunnen komen voor een huurstandplaats dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

a. en geldig identiteitsdocument waarin is opgenomen de naam, contactgegevens, leeftijd en , nationaliteit en, indien van toepassing, een document waaruit de verblijfstitel van de aanvrager blijkt;

b. het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

c. bescheiden aan de hand waarvan het huishoudinkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te weten:

• een inkomstenverklaring (IB-60-verklaring) of een van de werkgever afkomstige jaaropgave betreffende het inkomen;

• een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering;

d. Indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de voormalige verhuurder.

3. Indien de aanvraag op één of meer punten onvolledig is retourneren burgemeester en

wethouders de aanvraag en stellen zij de aanvrager daarbij in de gelegenheid de gegevens aan te vullen binnen een te stellen termijn.

 

 

TOEWIJZING

 

Artikel 5 Toewijzing

1. Burgemeester en wethouders bieden een koopcontract voor de woonwagenstandplaats aan indien voldaan is aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, eerste lid.

2. Burgemeester en wethouders bieden een huurcontract voor de woonwagenstandplaats aan als wordt voldaan aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, tweede lid.

3. In eerste instantie vindt er een principe-toewijzing plaats van de woonwagenstandplaats. Indien blijkt dat een kandidaat kan voldoen aan het gestelde in artikel 2 en artikel 4, eerste en tweede lid, vindt de definitieve toewijzing plaats.

4. De koop- dan wel huurovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen voor akkoord is getekend en een formeel en onvoorwaardelijk besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Heerlen dat expliciet is gericht op het aangaan van de haar voorgelegde eindversie van de overeenkomst.

 

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in gevallen, waarin deze beleidsregel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leiden, ten gunste van een belanghebbende van deze beleidsregel afwijken.

 

Artikel 7 Handhaving

Met het toezicht op de naleving van deze beleidsregel zijn de daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren belast.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking de dag na bekendmaking van besluitvorming van het college van burgemeester en wethouders inzake de vaststelling hiervan.

 

Artikel 9 Bekendmaking

De vaststelling van deze beleidsregel wordt bekend gemaakt in een gemeenteblad via overheid.nl

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen van de gemeente Heerlen 2016”.

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 11 oktober 2016.

 

 

 

De wnd. gemeentesecretaris,

drs. D. Schipperheijn

De burgemeester,

R.K.H. Krewinkel

Naar boven