Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2017

Burgemeester en wethouders van Oosterhout;

 

gelet op de artikelen 2, 7 en 8 van de ‘Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2017’;

besluiten:

 

vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2017

Artikel 1

De aangegeven weggedeelten en terreinen op de bij dit besluit behorende en daarvan deeluitmakende gewaarmerkte tekening worden aangewezen als de plaatsen waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a en onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2017 mag worden geparkeerd.

Artikel 2

Als dagen en tijdstippen, waarop tegen betaling van belasting kan worden geparkeerd op de aangegeven weggedeelten en terreinen zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit, worden vastgesteld:

 • a.

  de maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen en zaterdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur en de vrijdagen van 09.00 uur tot 21.00 uur

 • b.

  uitgezonderd: de Nieuwjaarsdag, de Tweede Paasdag, de Tweede Pinksterdag, de Eerste en Tweede Kerstdag, de Hemelvaartsdag en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd.

Artikel 3

Onder verwijzing naar artikel 8 van de Verordening wordt als de wijze waarop moet worden betaald alvorens op de in artikel 1 bedoelde weggedeelten en terreinen mag worden geparkeerd vastgesteld:

 • a.

  Aan het parkeren bij een parkeerautomaat wordt het navolgende voorschrift verbonden. Terstond bij de aanvang van het parkeren dient de verschuldigde parkeerbelasting te worden voldaan door het inwerpen van muntgeld of door het gebruik van elektronische betaalmiddelen (zoals pinpas en creditcard) in en op de wijze zoals aangegeven op de daartoe aanwezige parkeerapparatuur. Bij parkeerautomaten, welke als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje of het aangegeven kaartgedeelte goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

  In afwijking van het voorafgaande kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Oosterhout een overeenkomst heeft gesloten. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf en dient hij te beschikken over een door het bedrijf verstrekte geldige parkeerkaart. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan het bedrijf. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van het bedrijf in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 van de Verordening parkeerbelastingen Oosterhout 2017, waarbij de in genoemd artikellid vermelde betalingstermijn geldt.

Artikel 4
 • 1.

  Het collegebesluit van 18 april 2016 tot aanwijzing van betaald parkeerplaatsen wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat het van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit betaald parkeren Oosterhout 2017’.

   

Oosterhout,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.

Naar boven