Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2016, 153260Beschikkingen | afhandelingVERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING REGULIERE PROCEDURE: OZN sectie H nummer 544 (hoek Westeinde/Verlengde Stellingweg) Van der Valk

Plan: Plaatsen reclamemast

Datum verzending besluit: 20 oktober 2016

Ons kenmerk: WB/2016/0240

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Het bezwaarschrift is ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de motivering van het bezwaarschrift.

Voorlopige Voorziening

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van spoed, kunt u tegelijk met uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem

(postbus 1621, 2003 BR Haarlem).