Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, uiterwaarden nabij Sluis te Ameide

Burgemeester en wethouders van gemeente Zederik maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Op 26 oktober 2016 is een omgevingsvergunning met reguliere procedure verzonden voor de activiteit 'uitvoeren werkzaamheden' voor het aanleggen van een struinpad in de uiterwaarden nabij Sluis, 4233 CK AMEIDE. Deze vergunning is geregistreerd onder nummer OV-2016-0112.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van de gemeente Zederik. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de redenen waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Zederik, Postbus 1, 4230 BA Meerkerk.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven