Nadere regels gemeentelijk Cultuurbudget Rijssen-Holten 2016

 

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden nadere regels gemeentelijk Cultuurbudget vastgesteld. Hiermee worden inhoudelijke en financiële randvoorwaarden geboden voor toekenning van subsidie uit het Cultuurbudget.

Regel 1 Missie

De gemeente Rijssen-Holten wil het culturele leven en de creativiteit in Rijssen-Holten op een hoger plan brengen; de samenwerking tussen instellingen en de kwaliteit van culturele projecten en activiteiten bevorderen.

 

Regel 2 Doelstelling

Het Cultuurbudget is bedoeld om organisaties uit Rijssen-Holten, werkzaam op het terrein van kunst en cultuur, die een wezenlijke bijdrage leveren aan het culturele leven in Rijssen-Holten, dan wel organisaties die door middel van cultuur een maatschappelijk doe nastreven financieel te ondersteunen bij de ontwikkeling en ondersteuning van vernieuwende projecten, activiteiten en/of investeringen.

Daarbij is het volgende van toepassing:

 • 1.

  Projecten, activiteiten en/of investeringen zijn gericht op continuïteit en/of een investering in de toekomst. In uitzonderingsgevallen kan op basis van een meerjarenplan gedurende maximaal 3 jaar achtereen subsidie aangevraagd worden.

 • 2.

  Projecten, activiteiten en/of investeringen behoren tot één of meer van de volgende disciplines: muziek, dans, literatuur, toneel, theater, erfgoed, beeldende kunst en media.

 • 3.

  Projecten, activiteiten en/of investeringen waar aantoonbaar samengewerkt wordt en/of verbindingen gelegd worden met het interesseren en enthousiasmeren van de jeugd tot 18 jaar uit Rijssen-Holten, hebben voorrang boven activiteiten waarbij dit niet het geval is.

 • 4.

  Ondersteuning vanuit het Cultuurbudget is niet bedoeld voor de reguliere activiteiten van de aanvrager.

 • 5.

  Commerciële projecten, activiteiten en/of investeringen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Regel 3  

Om voor een subsidie uit het Cultuurbudget in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • 1.

  De aanvrager heeft een rechtspersoonlijkheid en is gevestigd en werkzaam in de gemeente Rijssen-Holten. Regionale culturele instellingen met een sterke binding met Rijssen-Holten kunnen voor te organiseren projecten, activiteiten en/of investeringen in Rijssen-Holten in principe ook in aanmerking komen voor subsidie.

 • 2.

  Projecten, activiteiten en/of investeringen zijn openbaar toegankelijk.

 • 3.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een gedegen plan met een deugdelijke begroting en dekkingsplan overlegd waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan het gestelde in regel 1. Uit het plan blijken de eigen (financiële) inbreng en de communicatie-activiteiten. Voor de aanvraag wordt een standaardformulier gebruikt dat bij de gemeente beschikbaar is.

 • 4.

  Binnen 3 maanden na afloop van het project, de activiteit of de investering wordt een door de gemeente beschikbaar gesteld standaard–evaluatieformulier over de uitvoering aan de gemeente gestuurd. Hieraan kan desgewenst een verslag worden toegevoegd.

 

Regel 4  

 • 1.

  Aanvragen voor een subsidie uit het Cultuurbudget kunnen jaarlijks vóór 1 december voorafgaand aan het jaar waarin het project, de activiteit of investering plaatsvindt bij het college van burgemeester en wethouders ingediend worden.

 • 2.

  In het geval na deze termijn Cultuurbudget over is, wordt een tweede aanvraagtermijn gehanteerd. De gemeente maakt dit tijdig bekend.

 • 3.

  Het college laat zich over tijdig ontvangen subsidieaanvragen adviseren door de Cultuuradviesraad Rijssen-Holten. De adviezen worden door de Cultuuradviesraad onderbouwd. Daarbij zijn regel 1 tot en met 3 leidend.

 • 4.

  Het college neemt een besluit over de subsidieaanvragen. Van het advies van de Cultuuradviesraad wordt alleen gemotiveerd afgeweken.

 • 5.

  De hoogte van eventueel toe te kennen subsidie is medeafhankelijk van het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde cultuurbudget en van het totaal aantal binnengekomen aanvragen.

 

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of neemt zij de nodige beslissingen. In bijzondere gevallen kan van de regels afgeweken worden.

 

Regel 6  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels gemeentelijk Cultuurbudget Rijssen-Holten 2016´.

Zij treden in werking op de dag na die waarop ze zijn bekend gemaakt.

 

Regel 7  

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

Deze regeling is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 oktober 2016

A.C. van Eck, A.C. Hofland.

secretaris, burgemeester

Naar boven