Nadere regeling amateurkunst Berg en Dal 2017

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal;

gelet op de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017

besluit vast te stellen de Nadere regeling amateurkunst Berg en Dal 2017:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017

  • b.

   Spelend lid: een persoon die actief de amateurkunst beoefent, niet zijnde een donateur.

  • c.

   Muziekverenigingen: verenigingen die bestaan uit één of meerdere van de volgende geledingen: blaasorkesten (harmonieën, fanfares en brassbands), percussieorkesten (slagwerkgroepen en drumbands) en/of majorettegroepen.

 • 2.

  Voor zover begrippen niet in deze regeling zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten overeenkomstig de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van:

 • a.

  blaasorkesten, percussieorkesten en majorettegroepen/dansgardes;

 • b.

  niet kerkelijke zangverenigingen;

 • c.

  toneelverenigingen.

Artikel 4. Nadere verplichtingen

 • 1.

  Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie indien de vereniging:

  • a.

   beschikt over een minimumaantal van 15 spelende leden;

  • b.

   zich richt op activiteiten voor inwoners van de gemeente Berg en Dal.

 • 2.

  De peildatum voor het bepalen van de omvang van het aantal leden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 5. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Muziekverenigingen die bestaan uit meerdere geledingen en waarbij de hoofdgeleding bestaat uit een blaasorkest krijgen:

  • a.

   een vast bedrag per vereniging van € 3.000 en

  • b.

   een bedrag per spelend lid van € 57,00.

 • 2.

  Muziekverenigingen met één geleding die bestaat uit een blaasorkestkrijgen:

  • a.

   een vast bedrag per vereniging van € 2.250 en

  • b.

   een bedrag per spelend lid van € 57,00.

 • 3.

  Percussieorkesten en majorettegroepen die onderdeel zijn van een schutterij en dansgardes die onderdeel zijn van een carnavalsvereniging krijgen:

  • a.

   een vast bedrag per vereniging van € 1.500 en

  • b.

   een bedrag per spelend lid van de percussieorkesten, majorettegroepen en dansgardes van € 57,00.

 • 4.

  Niet kerkelijke zangverenigingen krijgen een vast bedrag per vereniging van € 1.500.

 • 5.

  Toneelverenigingen krijgen een vast bedrag per vereniging van € 1500.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het college publiceert jaarlijks het subsidieplafond.

Artikel 7. Wijze van verdeling

Voor zover het totaal van de toe te kennen subsidies het subsidieplafond overschrijdt, gelden de volgende verdeelregels:

 • a.

  aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;

 • b.

  Voor zover het subsidieplafond ook overschreden wordt door het totaal van het toe te kennen bedrag dat is aangevraagd door verenigingen die het voorgaande jaar ook een subsidie ontvingen, wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid verdeeld, op basis van het recht op subsidie op grond van deze regeling, onder die aanvragers die in het voorgaande jaar een subsidie ontvingen.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1.

  De volgende deelverordening, nadere regels en beleidsregel worden ingetrokken:

  • a.

   Deelverordening amateuristische kunstbeoefening 2012, gemeente Groesbeek;

  • b.

   Nadere regels muziekverenigingen, gemeente Ubbergen;

  • c.

   Beleidsregel cultuur en amateuristische kunstbeoefening, gemeente Millingen aan de Rijn.

 • 2.

  Deze nadere regeling treedt gelijktijdig met de Algemene subsidieverordening Welzijn Berg en Dal 2017 in werking op de dag na bekendmaking en wordt voor de eerste maal toegepast voor het subsidiejaar 2017.

 • 3.

  Deze nadere regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling amateurkunst Berg en Dal 2017.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal in zijn vergadering van 25 oktober 2016

 

 

 

 

 

Naar boven