Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2016, 145704Overige overheidsinformatieKennisgeving: Concept beleidskader ‘Verlichting’ vrijgegeven voor inspraak

 

Het college van B&W heeft op 4 oktober 2016 het concept beleidskader ‘Verlichting', vrijgegeven voor inspraak.

In het kort

Verlichting draagt bij aan de leefbaarheid in de stad. De sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de sfeer in de openbare ruimte zijn gebaat bij goede verlichting. Het beleidskader Verlichting definieert de rol van verlichting in Amsterdam en stelt de kaders waarbinnen de gemeente haar taken ten aanzien van de verlichting uitvoert.

Beleidskader Verlichting

Licht in de openbare ruimte heeft drie functies. Het draagt bij aan:

• Verkeersveiligheid

• Sociale veiligheid

• Beleving & sfeer

Dit beleidskader beschouwt deze functies, meer dan voorheen, in hun onderlinge samenhang. De gemeente streeft naar een integrale benadering van alle vormen van licht in de openbare ruimte, zowel openbaar als privaat.

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om een nieuwe kijk op het gebruik van verlichting in de openbare ruimte. Daarnaast heeft de gemeente verschillende ambities ten aanzien van leefbaarheid, kwaliteit van de openbare ruimte en duurzaamheid waarin verlichting een rol kan spelen. Hieruit volgen de drie pijlers waar dit beleidskader op gebaseerd is:

• Licht op maat

• Duurzaamheid

• Innovatie

Verlichting is niet altijd nodig. Als het wel nodig is, dan betekent ‘licht op maat’ dat bewust en met zorg verlicht wordt, om zo goed mogelijk bij te dragen aan verkeersveiligheid, sociale veiligheid en sfeer en beleving. Het betekent ook het op de juiste plaats en op het juiste moment inzetten van verlichtingsinstrumenten.

De openbare verlichting wordt verder verduurzaamd. Onnodige verlichting wordt uitgeschakeld. Daarnaast wordt de overgang naar LED doorgezet. Hierdoor wordt het energieverbruik drastisch verminderd. Duurzaam verlichten betekent ook dat rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en ecologische waarden van de openbare ruimte.

De gemeente werkt samen met marktpartijen met het doel technologische innovaties te introduceren die bijdragen aan de leefbaarheid en de duurzame ontwikkeling van de stad. Dit geldt ook voor de verlichting.

Zes weken ter inzage

De gemeente Amsterdam hoort graag uw mening over het nieuwe beleidskader. Waar mogelijk houden wij rekening met uw zienswijze. Het concept beleidskader ‘Verlichting' is tot en met 2 december 2016 digitaal te raadplegen op www.amsterdam.nl/bekendmakingen en de papieren versie ligt ter inzage bij de stadsloketten van alle stadsdelen. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk onder 'contact' op www.amsterdam.nl.

Van 17 oktober 2016 tot en met 2 december 2016 kunt u schriftelijk uw zienswijze richten aan: Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, afdeling Assets, t.a.v. beleidskader Verlichting, Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam, of per e-mail naar: beleidskaderverlichting@amsterdam.nl.

Amsterdam, 13 oktober 2016

 

E.E. van der Laan, burgemeester A.H.P. Van Gils, secretaris