Gemeenteblad van Beverwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeverwijkGemeenteblad 2016, 14534BeleidsregelsBeleidsregels planologische kruimelgevallen (2016), gemeente Beverwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk maakt bekend dat zij op 2 februari 2016 de Beleidsregels planologische kruimelgevallen (2016) (INT-15-23544) heeft vastgesteld.

Op welke wijze je gronden mag bebouwen en gebruiken is vastgelegd in bestemmingsplannen en beheersverordeningen die worden vastgesteld door de raad met een looptijd van tien jaar. Met toepassing van de ‘planologische kruimelgevallenlijst’ van artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor), kan echter worden afgeweken van een geldend bestemmingsplan of een beheersverordening bij verlening van een reguliere omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De beleidsregels hebben tot doel om bij verzoeken/aanvragen om een dergelijke omgevingsvergunning een afwegingskader te bieden omtrent de wenselijkheid en aanvaardbaarheid voor het verlenen van medewerking door burgemeester en wethouders aan de afwijking op het bestemmingsplan of de beheersverordening. Onderwerp van beleid zijn o.a. bijbehorend bouwwerk, erker, koekoek, kelder/souterrain, balkon, dakkapel, dakterras en gebruikswijzigingen van bestaande panden. Voor de categorieën van de kruimelgevallenlijst waarvoor geen beleidsmatige inhoudelijke regels zijn opgesteld, blijft maatwerk geboden en volgt een beoordeling per concreet geval.

De nieuwe beleidsregels betreffen slechts een marginale wijziging ten opzichte van de beleidsregels uit 2015 en zijn noodzakelijk in verband met de in september 2015 gewijzigde regelgeving van het Bor en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Daarnaast zijn enkele aanvullende beleidscriteria opgenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Voorgaande versies van de beleidsregels zijn ingetrokken. De nieuwe beleidsregels zijn te raadplegen via de gemeentelijke website onder de rubriek Bouwen en verbouwen.

Beverwijk, 10 februari 2016

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd.