Gemeente Heerlen - bodembeleidsplan Heerlen 2016

Burgemeester en wethouders van Heerlen maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 50 Besluit bodemkwaliteit bekend dat Het bodembeleidsplan Heerlen 2016 met daarin opgenomen de Nota bodembeheer en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Heerlen door de gemeenteraad op 28 september 2016 is vastgesteld.

Het bodembeleidsplan Heerlen 2016 geeft aan hoe de gemeente Heerlen omgaat met bodemverontreinigingen. Onderdeel van het bodembeleidsplan is de nota bodembeheer met de bodemkwaliteitskaart waarin het beleid wordt beschreven voor hergebruik en toepassen van grond.

Het concept bodembeleidsplan Heerlen 2016 heeft van 5 april 2016 tot en met 16 mei 2016 ter inzage gelegen. Er is geen inspraakreactie ingediend gedurende deze periode. Er is één tekstuele aanpassing in bijlage 1 doorgevoerd.

Het vastgestelde bodembeleidsplan Heerlen 2016 kunt u van 19 oktober 2016 tot en met 29 november 2016 inzien bij Infobalie. De infobalie bevindt zich in de publiekshal van het Stadhuis, Geleenstraat 27 te Heerlen en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur en donderdag van 14.00 uur tot 20.00 uur.

Het plan kan tevens digitaal worden ingezien via de gemeentelijke website, via de pagina www.overheid.nl

Het bodembeleidsplan Heerlen 2016 met de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart treden in werking 20 oktober 2016.

Heerlen, 13 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Heerlen

Naar boven