Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2016, 14059Overige besluiten van algemene strekkingNadere regels stimuleringsbijdrage VVE-opleiding en primaire startkosten ten behoeve van VVE-certificering van locaties voor peuteropvang gemeente Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

Overwegende,

dat kinderopvangorganisaties die peuteropvang (gaan) bieden moeten voldoen aan de vereisten voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE),  

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van De Subsidieverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Alkmaar,

 

Besluit:

vast te stellen de “Nadere regels voor de tijdelijke stimuleringsbijdrage VVE-opleiding en primaire opstartkosten ten behoeve van VVE-certificering van locaties voor peuteropvang”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Subsidieverordening: De subsidieverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Alkmaar 2016.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Alkmaar, 2016

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels kan worden verstrekt aan een organisatie voor kinderopvang voor locaties waar peuteropvang (op korte termijn) wordt geboden in de gemeente Alkmaar.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in de kosten van opleidingsactiviteiten, inclusief materialen, die strekken tot VVE-certificering van locaties voor peuteropvang,

Artikel 4 De subsidieaanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie op grond van deze nadere regels kan worden ingediend tot 31 december 2016.

 • 2.

  Bij de aanvraag voor subsidie moet worden overlegd:

  • Naam en adresgegevens van de instelling en (een overzicht van) de locatie(s) waar peuteropvang wordt aangeboden

  • De gegevens zoals vermeld in 5 lid 3.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar ons oordeel noodzakelijk zijn voor:

  • a)

   Aanschaf VVE-methode en eventueel bijbehorende materialen

  • b)

   Opleidingsuren, deelnamekosten en examenkosten VVE methode van de leidsters

  • c)

   Opleidingsuren, deelnamekosten en examenkosten taaltoets 3F

  • d)

   Aanschaf observatiemethode

  • e)

   Opleidingsuren en deelnamekosten observatiemethode

  • f)

   Aanschaf kind-volgsysteem

 • 2.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die gemaakt zijn/worden voor activiteiten of materialen in de periode 01-01-2014 tot en met 31-12-2016.

 • 3.

  De berekening van de subsidie wordt gebaseerd op:

  • a)

   Voor de kosten in 2016,

   • i.

    de offerte van

    • Materialen en methode

    • Opleiding VVE-methode, taaltoets en observatiemethode

   • ii.

    het opleidingsplan van de Pedagogisch medewerkers met daarbij vermeld het aantal opleidingsuren

   • iii.

    wordt gerekend met € 25 per opleidingsuur

  • b)

   Voor reeds eerder gemaakte kosten:

   • i.

    De factuur van materialen en methoden welke zijn aangeschaft vanaf 2014 en momenteel nog in gebruik zijn.

   • ii.

    De Opleidingskosten VVE methode, taaltoets en observatiemethoden, welke gemaakt zijn vanaf 2014 en waarvan de Pedagogisch medewerkers nog in dienst zijn.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  Voor organisaties die tot 1 januari 2016 op grond van de navolgende grondslagen:

  • a.

   Algemene Subsidieverordening Graft-De Rijp 2012 en de nota subsidiecriteria Graft de Rijp 2012,

  • b.

   Algemene Subsidieverordening Schermer 2013 en Subsidiebeleidsregels Schermer 2013,

  • c.

   Algemene Subsidieverordening Alkmaar van 29 november 2012 van de gemeente Alkmaar, gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk uitvoerden, bedraagt de subsidie per peuteropvang locatie maximaal € 20.000,00.

 • 2.

  Voor de overige organisaties voor kinderopvang bedraagt de subsidie per peuteropvang locatie maximaal €  8.000,00.

Artikel 7 Voorwaarden en verplichtingen

 • 1.

  Elke aanvrager dient een getekende intentieverklaring in te dienen waaruit blijkt, dat de betreffende locatie VVE- gecertificeerde peuteropvang gaat aanbieden

 • 2.

  De aangevraagde materialen, methoden of opleidingsuren mogen niet vanuit een andere regeling (bijvoorbeeld via de brancheorganisatie) gesubsidieerd (kunnen) worden of in het verleden voor subsidie in aanmerking zijn gekomen.

 • 3.

  De factuur betreffende de te subsidiëren kosten moet zijn voldaan voor 31-12-2016.

 • 4.

  De aanvrager legt voor 1 april 2017 verantwoording af door het overleggen van:

  • i.

   De factuur van materialen en methoden

  • ii.

   Diploma’s en certificaten van medewerkers

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking één dag na bekendmaking.

Artikel 9 citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels stimuleringsbijdrage VVE”

Aldus besloten in de vergadering van 2 februari 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge,

burgemeester

W. Pelk,

waarnemend gemeentesecretaris