Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2016, 139153VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijziging CAR-UWO

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelezen de ledenbrief van het Landelijk Overleg over Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 22 februari 2016 (ECWGO/U201600266) inhoudende wijzigingen van de CAR-UWO per 1 april 2016;

 

Gelet op de wens en noodzakelijkheid tot het actueel houden van de rechtspositiebepalingen;

 

b e s l u i t :

 

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) als volgt te wijzigen:

Artikel I  

 • A.

  In artikel 1:1 lid 1 vervallen de onderdelen s, t, kk en ll. In onderdeel rr worden de woorden “toegekend en die tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging werden gerekend” vervangen door “toegekend. Deze werden tot 1 januari 2016 tot de bezoldiging gerekend. Voor de medewerker in dienst vóór 1 januari 2016, geldt de Toelage Overgangsrecht (TOR) op grond van hoofdstuk 3 paragraaf 6, ook als een salaristoelage.”

 • B.

  In artikel 1:2:1 lid 1 worden de woorden “ 7:24a, 7:25a, 7:25b,” vervangen door: “3:25, 3:26”.

 • C.

  In artikel 2:7a lid 2, onderdeel 5 worden de woorden “, sub a,” geschrapt.

 • D.

  Aan hoofdstuk 3 wordt artikel 3:27 toegevoegd en hierin wordt heel paragraaf 6 met het overgangsrecht opgenomen.

 • E.

  In artikel 4:9 lid 5 worden de woorden “artikelen 8:3, 8:6, 8:7, 8:8, 8:10 of 8:11” vervangen door: “artikel 8:3, 8:6, 8:7, 8:8 of 8:10”.

 • F.

  Hoofdstuk 5a vervalt.

 • G.

  Artikel 6:2:1 lid 6 vervalt.

 • H.

  In artikel 6:2:6 lid 3 worden de woorden “artikel 6:2:1” vervangen door: “artikel 6:2 lid 1”.

 • I.

  In artikel 6:4 lid 4 worden de woorden “de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering” vervangen door: “premie voor de voorwaardelijke inkoop”.

 • J.

  In artikel 6:4:5a lid 2 worden de woorden “de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering” vervangen door “premie voor de voorwaardelijke inkoop”.

 • K.

  Artikel 6:5:4 lid 2 en lid 4 vervallen, onder vernummering van lid 3 in lid 2.

 • L.

  In artikel 6:10 lid 4 worden de woorden “de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering” vervangen door: “premie voor de voorwaardelijke inkoop”.

 • M.

  In artikel 6a:7 lid 1 worden de woorden “, met uitzondering van de ambtenaar die in 2005 55 jaar is geworden en die in deeltijd met FPU is gegaan,’ geschrapt.

 • N.

  In artikel 7:1 lid 1, onderdeel h wordt het woord “FPU-uitkering,” geschrapt.

 • O.

  In artikel 7:2:6 lid 1 worden de woorden “in artikel 7:2:4 of” geschrapt.

 • P.

  Boven artikel 7:3 wordt de koptekst gewijzigd in: “Recht op salaris en de toegekende salaristoelagen”.

 • Q.

  Artikel 7:24a vervalt.

 • R.

  Artikel 7:25 vervalt.

 • S.

  Artikel 7:25a vervalt.

 • T.

  Artikel 8:2 lid 2 vervalt, onder vernummering van lid 3 in lid 2.

 • U.

  Artikel 8:11 vervalt.

 • V.

  Artikel 8:11:1 vervalt.

 • W.

  Hoofdstuk 9 vervalt

 • X.

  Artikel 9b:2 onderdeel e vervalt, onder verlettering van de onderdelen f tot en met h in e tot en met g.

 • Y.

  In artikel 9b:12 lid 1 en lid 2 worden de woorden “de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering” vervangen door: “premie voor de voorwaardelijke inkoop”.

 • Z.

  In artikel 9b:36 lid 1 en lid 2 worden de woorden “de Vut-fonds bijdrage als bedoeld in artikel 21 van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering” vervangen door: “premie voor de voorwaardelijke inkoop”.

 • AA.

  Paragraaf 4 van hoofdstuk 9b vervalt, inclusief titel.

 • AB.

  Artikel 9b:52 vervalt, inclusief koptekst.

 • AC.

  Artikel 9b:52a vervalt, inclusief koptekst.

 • AD.

  Artikel 9b:53 vervalt, inclusief koptekst.

 • AE.

  In artikel 10d:39 wordt “10d:31” vervangen door: “10d:32”.

 • AF.

  Artikel 18:1:1 lid 1, onderdeel f, sub 2 vervalt, onder vernummering van sub 3 in sub 2.

Artikel II  

Dit besluit tot wijziging van de CAR-UWO treedt in werking acht dagen na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 september 2016

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw B.A.H. Galama

burgemeester