Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2016, 135573Beschikkingen | afhandelingNota Geluid bij Evenementen en de geluidsprofielen

Er is een conceptnota opgesteld voor het beleid met betrekking tot geluid bij evenementen als vervanging van de regeling uit 2008. Deze Nota Geluid bij Evenementen komt voort uit een evaluatie van het geldende beleid en pakt een paar zaken anders aan. Daarnaast zijn er van 15 locaties in Apeldoorn zogenaamde ‘locatieprofielen’ opgesteld. Een locatieprofiel beschrijft alle aspecten die van belang zijn voor het houden van een evenement op een bepaalde locatie en is daarmee een vertaling van bestaande beleidslijnen voor die locatie.

Hieronder vindt u een opsomming van de belangrijkste punten van de nieuwe nota Geluid bij Evenementen:

  • Er wordt rekening gehouden met de ver doorklinkende bastonen. Er worden maxima genoemd voor het basgeluid. Dat wordt gemeten in dB(C). Het ‘gewone’ geluid wordt weergegeven in dB(A).

  • Er wordt rekening gehouden met de verschillende karakters van de stadsdelen. In het centrum krijgt de levendigheid meer ruimte dan aan de bosrijke randen. Zo zijn er drie ‘ringen’ onderscheiden met elk eigen maximawaarden voor het geluid.

  • In de Nota Limburg, het ijkpunt voor geluidbeleid in Nederland, staat een norm benoemd voor ‘duldbaar’ geluidsniveau. Die norm is de basis waarop andere normen zijn gebaseerd. Voor Apeldoorn zijn drie ringen benoemd die op basis van functie en omgeving een eigen karakter hebben en om een eigen normering krijgen.

De locatieprofielen geven aan wat de ambities zijn rond een bepaalde locatie, wat er goed past op die plaats, het geeft informatie over parkeermogelijkheden, het geeft instructies over de straten die moeten worden geïnformeerd bij een naderend evenement, het vat samen welke beperkingen er zijn als het gaat om het geldende bestemmingsplan. Daarnaast geeft het de organisator instructies over wat er van ze wordt verwacht. Ook is per profiel vast een bewerking gemaakt van het nieuwe geluidsbeleid en de gevolgen daarvan per locatie waar het gaat om normen, het aantal keer dat een evenement mag plaatsvinden, begin- en eindtijden, en de lengte in dagen.

U kunt de locatieprofielen en de nota Geluid bij Evenementen downloaden via de link www.apeldoorn.nl/locatieprofielen of vanaf donderdag 29 september inzien bij de receptie van het stadhuis.

U kunt een inspraakreactie geven tot en met woensdag 26 oktober a.s. via e-mail: e.j.peters@apeldoorn.nl

U kunt ook een schriftelijk een inspraakreactie geven College van B &W, eenheid Publiek Ondernemen en Wijken, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn onder vermelding van “locatieprofielen en de nota Geluid”.